Ledningens engagemang

Våra ledare måste vara synliga och närvarande i verksamheten, föra en konstruktiv dialog runt hälsa och säkerhet samt aktivt genom sitt eget agerande visa föregångsmannaskap och att hälsa och säkerhet har högsta prioritet.

​Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och säkerhet samt för att bidra och måna om andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Våra ledare och ledningsgrupper ansvarar för att skapa och genom sitt agerande bidra till en bra hälso- och säkerhetskultur inom sitt ansvarsområde (division, enhet, avdelning etc).

Arbetsmiljöorganisation
Varje enhet ska ha en dokumenterad arbetsmiljöorganisation där enhetens högste chef är ansvarig.

Regelbundna skyddsronder ska genomföras där bland andra representanter från arbetstagarna deltar.

 

 ​Rapportering och utredning av olycksfall, tillbud och riskobservationer

Syftet är att dra lärdom av inträffade händelser så att de inte ska inträffa igen. Alla arbetsolyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras och utredas.

​​​​​All rapportering, utredning och uppföljning ska dokumenteras ​i något av IA-systemen. SCA använder PIA (papper- och massa), SIA (sågverk), TRIA (transporter) och SKIA (skogsverksamhet).

Alla kan rapportera en händelse eller riskobservation och följa hur den åtgärdas. Närmaste chef blir händelseansvarig och vidtar lämplig åtgärd.

Funktionell ordning och reda

Med god ordning och reda på våra arbetsplatser undviker vi många arbetsolyckor och underlättar det dagliga arbetet.

​​​Ett program med rutiner för att arbeta systematiskt med funktionell Ordning & Reda  (t ex uppbyggt som en modell enligt 5S) ska finnas och underhållas. Programmet ska vara utformat utifrån enheternas behov. Det ska finnas ett system för uppföljning och kontroll av att programmet följs. Samtliga medarbetare ska vara införstådda och ha en roll i programmet.

​​​​​​​Kemikalier

Syftet med verktyget Kemikalier är att det ska vara en hjälp i verksamheten att uppnå en god arbetsmiljö och yttre miljö.

Livräddande rutiner

Livräddande rutiner är ett verktyg i ZERO. Nedanstående instruktioner ligger även länkade under respektive område.

​​Under varje livräddande instruktion kan det finnas fler instruktioner som hör till resp. område. Dessa instruktioner kan gälla globalt för SCA eller lokalt på en enhet.

Ett exempel är klädkoden som finns under Personlig skyddsutrustning, se länken nedan (Mer information och instruktioner).​

 


​Årliga hälso- och säkerhetssamtal

I samband med ZERO har det årliga mål- och utvecklingssamtalet kompletterats med ett hälso- och säkerhetssamtal.​

Syftet är att skapa en fördjupad dialog kring arbetsmiljöfrågor. Som en del i samtalet ska varje medarbetare och sätta upp personliga mål, exempelvis att delta i minst en skyddsrond. Samtalet ska genomföras med samtliga medarbetare i SCA.

Nödlägesberedskap​

Varje enhet ska ha en upprättad nödlägesplan med rutiner för bland annat första hjälpen, kommunikation och krishantering.

Med nödläge menas exempelvis olika scenarier av katastrofkaraktär. Nödlägesplanen ska omfatta instruktioner för medarbetare och övriga som vistas inom enhetens område och checklistor för de som har en aktiv roll vid olika typer av nödlägen.

 

 

 

 


Hälsa

​Vi vill främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

​​Att bidra till att minimera brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därmed begränsa risken för ohälsa och stress­reaktioner. 

Information om mål finner du under Människorna gör framgångarna. 

​Systematiskt brandskyddsarbete

Alla våra verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete för att minimera risken för olycka och/eller skada på person och egendom. Ett bra förebyggande brandskyddsarbete är direkt kopplat till försäkringspremie och självrisker.