Genom SCA genereras arbetstillfällen, ett livskraftigt skogsbruk för privata skogsägare, inkomster till samhället och upplevelser från jakt, fiske, rekreation och föreningsliv.

SCA bidrar till den lokala ekonomin i kommuner i norra  Sverige där bolaget bedriver verksamhet. Av SCAs drygt 4 100 medarbetare är 91 procent anställda i Sverige och resterande 9 procent företrädesvis i Europa. Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhälls service kan finnas kvar på mindre orter.

SCAs industrier, där köp av virke från privata skogsägare är en mycket viktig del av råvaruförsörjningen, skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt. SCAs skogar, inte minst de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Tillsammans skapar dessa verksamheter möjligheter för människor att leva och verka i bland annat Norrlands inland.

Ca 25 miljarder SEK. Så mycket betalades SCA ut 2019 för investeringar och kostnader för att driva verksamheten. Av detta stannade mer än hälften, 51 procent, i norra Sverige, som utbetalningar till private skogsägare, leverantörer och entreprenörer och som löner till anställda.

Ytterligare 30 procent betalades ut till mottagare I övriga Sverige och 5 procent betalades ut till företagets ägare.

Merparten av SCAs intäkter kommer från export, medan den helt dominerande delen av kostnaderna finns i  Sverige.

Skogsägare: SCAs konkurrenskraftiga industrier sätter värdet inte bara på SCAs, utan även på andra skogsägares skogar

Egna privata entreprenörer: Många entreprenörer och entreprenörsanställda har arbetat för SCA länge, ibland i generationer.

Anställda: SCAs medarbetare är en viktig del av lokalsamhället, inte bara som konsumenter och skattebetalare, utan också som medborgare, föreningsmedlemmar och grannar.

Rekreation: SCAs skogar ger goda möjligheter till rekreation. Tusentals människor nyttjar våra skogar och skogsbilvägar för jakt, fiske, renskötsel, naturturism eller för att plocka bär och svamp.