SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark
Det finns häckande vitryggig hackspett på SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.

Stig i skogen med kulturstubbar, kulturlämning

Fortsatt fokus på skydd av forn- och kulturlämningar
Nu finns det en ny handlingsplan för hållbarhetsmålet Kulturmiljö, som handlar om SCAs arbete med att skydda forn- och kulturlämningar. Uppföljningen av 2020 visar att det går åt rätt håll, med att det finns mer att göra.

SCA utser landskap för hotade arter
SCA har tagit fram tio ÅGP-landskap där det finns koncentrationer av arter med höga krav och som har särskilda åtgärdsprogram. De cirka 30 ÅGP- arterna ingår även i SCAs lista på ansvarsarter. Med detta höjer vi vår ambition av naturvårdande åtgärder i såväl skogar med naturvårdsmål som i skogar med produktionsmål.

Engagemang som bygger en bättre värld
SCA odlar ett stort socialt engagemang. Utvecklingsviljan har djupa lokala rötter, men förgrenar sig också ut i globala projekt tack vare empatiska medarbetares starka drivkrafter. Ett virkeslass som nyss nått Ghana lägger grunden för både hållbart byggande och ökad jämställdhet.

Medarbetarundersökning
Undersökningen hjälper till att identifiera områden där vi behöver förbättra oss, men visar även våra styrkor.

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet.

Mänskliga rättigheter
SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Strategisk kompetensförsörjning
För att säkra branschens attraktionskraft och den långsiktiga försörjningen av kompetenta medarbetare, samarbetar SCA bland annat med skolor.

Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle

Aktiviteter

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

SCA-entreprenör skapar jobb åt kvinnor från Ukraina
Kriget i Ukraina påverkar många skogsvårdsentreprenörer, som inte kunnat anställa tillräckligt med personal. Åke Backman i Älvsbyn har bara fått tag i en bråkdel av sin personal, men en del kunde lösas tack vare att han anställde kvinnor som flytt från Ukraina.

SCAs nya containerhamn – viktig för den regionala utvecklingen
SCA bygger en ny containerhamn i Sundsvall. Hamnen ligger i direkt anslutning till logistikparken, och blir därmed en del av ett av Sveriges viktigaste transportnav. Allt fler börjar se vikten av effektiva och hållbara transporter för att locka företag att etablera sig.

SCA öppnar ännu en barnstig i mångfaldspark
Nu har Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland fått en barnstig. Liksom barnstigen i Njurundakustens mångfaldspark har stigen skyltar med figurerna Kolle och Mila som berättar om skogen. Passa på att upptäcka barnstigen och andra sevärdheter i den fina parken under sommaren.

Fortsatt fokus på säkerhet för SCAs virkeschaufförer
Under vintern kunde SCA Skogs stora utbildningssatsning för att skapa säkrare virkestransporter starta igen, efter en paus på grund av pandemin. Den här omgången ligger fokus helt på virkeschaufförernas arbetsmiljö utanför timmerbilens hytt.

Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle