SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Stig i skogen med kulturstubbar, kulturlämning

Fortsatt fokus på skydd av forn- och kulturlämningar
Nu finns det en ny handlingsplan för hållbarhetsmålet Kulturmiljö, som handlar om SCAs arbete med att skydda forn- och kulturlämningar. Uppföljningen av 2020 visar att det går åt rätt håll, med att det finns mer att göra.

Christian Kugge, R&D Centre.

SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 700 000 kr
Christian Kugge, SCA R&D Centre, får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier.

Engagemang som bygger en bättre värld
SCA odlar ett stort socialt engagemang. Utvecklingsviljan har djupa lokala rötter, men förgrenar sig också ut i globala projekt tack vare empatiska medarbetares starka drivkrafter. Ett virkeslass som nyss nått Ghana lägger grunden för både hållbart byggande och ökad jämställdhet.

AI utvecklar fabriker
I en fabrik mäts många parametrar med sensorer, allt från övervakning av maskiner till processparametrar. Utifrån dessa stora datamängder kan vi utveckla AI-baserade metoder för att kunna förutspå haverier. Målsättningen är att eliminera oplanerade stopp och olyckor.

Medarbetarundersökning
Undersökningen hjälper till att identifiera områden där vi behöver förbättra oss, men visar även våra styrkor.

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet.

Mänskliga rättigheter
SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Strategisk kompetensförsörjning
För att säkra branschens attraktionskraft och den långsiktiga försörjningen av kompetenta medarbetare, samarbetar SCA bland annat med skolor.

Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle

Aktiviteter

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

SCA öppnar ännu en barnstig i mångfaldspark
Nu har Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland fått en barnstig. Liksom barnstigen i Njurundakustens mångfaldspark har stigen skyltar med figurerna Kolle och Mila som berättar om skogen. Passa på att upptäcka barnstigen och andra sevärdheter i den fina parken under sommaren.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Jämlik jakt på SCAs marker
Det är en självklarhet att alla jagar på samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.

Fågelspanarstig i SCAs mångfaldspark Njurundakusten
Nu finns det en stig för fågelspaning i Långören i SCAs mångfaldspark Njurundakusten. Stigen är ett samarbete mellan SCA och BirdLife Medelpad. Längs stigen finns skyltar med information om olika fåglar som brukar finnas där.

Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle