Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet.

Vi vill röra oss bortom regler och kontroll för att också förstå de sociologiska och psykologiska faktorerna bakom regelbrott. Eller enklare uttryckt: varför goda människor ibland beter sig olämpligt.

En kultur som präglas av integritet börjar med två viktiga insikter: att omgivningen har stor inverkan på individers agerande samt att det är nödvändigt att förstå och hantera etiska gråzoner. Det kräver i sin tur att etik blir en fråga om ledarskap snarare än att lyda regler.

För att öka kunskap, förståelse och medvetenhet har vi genomfört ett antal gruppdiskussioner runt etiska dilemman där deltagarna har fått diskutera svåra situationer som till exempel relationen till kunder och leverantörer, intressekonflikter och medarbetarfrågor. Genom att visa att det sällan finns ett rätt svar ville vi stärka deltagarnas förmåga att hantera olika situationer. Dessa diskussioner bidrog också till att deltagarna kände sig mer bekväma med att dela dilemman som de själva ställts inför.

Publicerad 2018-03-16

Etik i det vardagliga arbetet

BUDSKAP: