Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället. Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Goda exempel

EA-tekniker i arbete. SCA Underhåll.

Strategisk kompetensförsörjning
För att säkra branschens attraktionskraft och den långsiktiga försörjningen av kompetenta medarbetare, samarbetar SCA bland annat med skolor.

Strategisk kompetensförsörjning
Nationell accelerator boostar skogsinnovationer. Digitala kanaler.

Lyckat innovationsprogram
SCA har deltagit i Forest Business Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram inom innovation och ska nu även delta i nästa omgång.

Lyckat innovationsprogram
Medarbetare i SCA.

Medarbetarundersökning
Vartannat år utförs en medarbetarundersökning för att samla in medarbetarnas åsikter kring olika frågor.

Medarbetarundersökning
Entreprenörer i skogen.

SCA coachar entreprenörer
Gemensam utveckling

SCA coachar entreprenörer
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle
SCA-åkaren AnnaKarin Lindberg i Rossön och skolbarn

SCA-åkare pratade trafiksäkerhet med skolbarn
24 nyfikna skolelever i Rossön och Backe fick chansen att titta närmare på en timmerbil hos Rossöns Åkeri. Bakom initiativet stod chauffören AnnaKarin Lindberg som vill lära barnen mer om trafiksäkerhet och visa hur de ska agera när en stor lastbil kommer längs vägen.

SCA-åkare pratade trafiksäkerhet med skolbarn
Medarbetare i kontorsmiljö.

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet.

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Snö på grankvist i mars,  snow on spruce twig in March. Vi har rättigheter tom 20191231

Mänskliga rättigheter
SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Mänskliga rättigheter

SCA stöttade global barnaktivitet för FN-mål om mat och klimat
Den 16 november genomfördes för femte året ”Global Childrens Designathon” på olika platser i världen. Det var också första gången som Sverige var en av arrangörerna, och SCA fanns med som ett av de företag som stöttade arrangemanget.

SCA stöttade global barnaktivitet för FN-mål om mat och klimat
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle

SCAs värdegrund med ledorden ansvar, högklassighet och respekt är en bas i hållbarhetsprofilen och beskriver hur vi bemöter människor, bedriver vår verksamhet, gör affärer och medverkar till lokalsamhällets utveckling. Den relaterar såväl till grundläggande mänskliga rättigheter som etiska krav på verksamheten såsom nolltolerans för korruption och kränkande särbehandling. Värdegrunden omfattar interna normer, hållbarhet i hela värdekedjan samt rättvisa och jämlikhet i vår omvärld. SCA har valt att stödja FNs Global Compact och har varit medlem sedan 2008.

Koncernens nollvision för arbetsplatsolyckor innebär att alla medarbetare och övriga verksamma på bolagets anläggningar ska komma hem friska och oskadda från arbetet. SCA driver programmet ZERO för att utveckla den gemensamma hälso- och säkerhetskulturen genom att utveckla ledarskap och förändra beteenden.

Engagerade medarbetare för lönsam tillväxt

SCA genomför regelbundet medarbetarundersökningar där alla anställda har möjlighet att delta. Baserat på resultatet formuleras handlingsplaner för att utveckla och förbättra SCA som arbetsgivare. Undersökningen, som genomfördes 2018, hade ett högt deltagande, drygt 90 procent och visar på ett högt engagemang.

Mångfald på arbetsplatsen är en framgångsfaktor och ett utvecklingsområde för SCA. Bolaget arbetar aktivt för att öka mångfalden genom att bredda rekryteringsunderlaget, öka medvetenheten i koncernen och kunskapen om branschen.

Samhällsengagemang för hållbar utveckling

Genom SCAs verksamhet generas direkta och indirekta värden som arbetstillfällen, inkomster från virkeförsäljning för privata markägare och uppdrag för entreprenörer och underleverantörer. Dessutom skapas förutsättningar för inkomster och upplevelser från jakt, fiske, rekreation och föreningsliv. SCA bidrar därmed aktivt till livskraftiga lokalsamhällen och till den regionala utvecklingen.

Attraktiva samhällen

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

Aktiviteter

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

Medarbetare Munksunds pappersbruk

Utvecklad hälso- och säkerhetskultur
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur driver vi program ZERO med ett första delmål är att till 2018 halvera antalet arbetsplatsolyckor som medför frånvaro jämfört med 2014.

Utvecklad hälso- och säkerhetskultur
Ortvikens oljudsbekämpning

Ortvikens pappersbruk bekämpade oljud med spännande teknik
2017 fick Ortviken in klagomål om att det kom störande ljud ifrån fabriken. Efter flera försök att komma tillrätta med problemet genom traditionella metoder blev lösningen att använda kvartsvågsresonatorer som sväljer det störande ljudet.

Ortviken bekämpade oljud med spännande teknik
Med Ta 2-blocket kan ka göra en extra koll innan jobbet startar. ZERO. Ta två. Bilden tagen på Ortviken. SCA Inside nr 4, 2016.ZERO.

Beteendebaserad säkerhet
Olyckor undviks med säkra beteenden

Beteendebaserad säkerhet

Jämlik jakt på SCAs marker
Det är en självklarhet att alla jagar på samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.

Jämlik jakt på SCAs marker
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle

Ansvar för människa och samhälle

Health & Safety Week

Mål 2019

  • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
  • Vi ska vara en en attraktiv och inkluderande arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen

Utfall 2018

  • Arbetsplatsolyckor, LTA-frekvens: 9,1 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar
  • Engagemangsindex från medarbetarundersökning: 86 procent
  • Andel kvinnor i koncernen: 19 procent
  • Antal anställda (medelantal): 4216
Hållbarhetsmål 2019