Hållbarhetsplattform

Hållbarhet är integrerat i hela verksamheten och en del av SCAs affärsidé. Koncernens hållbarhetsplattform visar hur SCA levererar hållbar utveckling och bidrar direkt eller indirekt till FNs 17 globala mål.

Fossilfri värld
Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Fossilfri värld

Värdefulla skogar
Vi brukar våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara som idag.

Värdefulla skogar

Effektiv resursanvändning
SCA arbetar fortlöpande för att ytterligare höja resurseffektiviteten. Sågverken arbetar med olika sätt att höja utbytet och massabruken med vedåtgångstalet. I nuläget omvandlas över 65 procent av fiberråvaran till trävaror, papper, massa och pellets. Resterande råvara omvandlas till el och energi och andra produkter så som tallolja och biobränslen.

Effektiv resursanvändning

Ansvar för människa och samhälle
Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Ansvar för människa och samhälle

Värdegrund
SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

Värdegrund

Strategi för lönsam tillväxt
SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

Strategi för lönsam tillväxt

SCA stödjer globala initiativ

SCA bidrar direkt eller indirekt till FNs globala mål för hållbar utveckling.

FNs globala mål

FNs 17 globala mål