SCAs hållbarhetsplattform

Hållbarhet är integrerat i hela verksamheten och en del av SCAs affärsidé. Koncernens hållbarhetsplattform visar hur SCA levererar hållbar utveckling och bidrar direkt eller indirekt till FNs 17 globala mål.

Fossilfri värld
År 2030 ska SCAs klimatnytta öka från 10 till 15 miljoner ton CO2/år. Genom ett ökat koldioxidupptag i skog, ökade volymer förnybara produkter och reduktion av fossila utsläpp.

Värdefulla skogar
SCAs skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, råvara och naturupplevelser i framtiden som idag. Målet är att 100 % av vedråvaran kommer från ansvarsfullt skötta skogar.

Effektiv resursanvändning
Zero waste - inget går till spillo. All virkesråvara som kan sågas blir träprodukter. Det virke som inte blir träprodukter, blir papper och massa. Vad som inte kan bli fiberprodukter, blir energi.

Ansvar för människa och samhälle
Med en nollvision arbetar vi för ett olycksfritt och hälsosamt SCA. Vi utvecklar ledare som kan möta framtiden och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Vi bidrar till livskraftiga lokalsamhällen.

Lönsam tillväxt

Koncernmål 2030: En ledande totalavkastning (TSR).

Lönsam tillväxt

Värdegrund

Koncernmål 2030: Alla medarbetare följer SCAs Uppförandekod.

Värdegrund

SCA stödjer globala initiativ

SCA bidrar direkt eller indirekt till FNs globala mål för hållbar utveckling.

FNs globala mål

FNs 17 globala mål