Genom att föra över transporter från landsväg till sjö och järnväg och genom optimerad logistik minskar utsläpp. Genom att använda större fordon vid virkestransporter minskar också fossila utsläpp.

Från SCAs hamnterminal i Rotterdam har exempelvis transporter flyttats från väg till järnväg och pråmtrafik för distribution till koncernens kunder i Europa. SCAs kustnära sjöfart mellan destinationer i södra Sverige och SCAs terminaler i norr har övertagit gods som annars skulle ha fraktats på väg. Generellt ger fartygstransporter mycket låga koldioxidutsläpp per godsenhet.

I logistikprojektet D2016 har rutterna optimerats för SCAs rorofartyg så att de idag fraktar större godsvolymer per resa, vilket leder till lägre bränsleförbrukning per ton fraktat gods.

Virkestransporterna från skogen måste visserligen alltid börja på lastbil, men för de längre transporterna överförs virket tilljärnväg. SCA arbetar också för att utveckla och få tillstånd att använda större fordon, vilket skulle minska utsläppen från virkestransporter.