Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Våra egna industriprocesser är till 95 procent fossilfria, tack vare tillgång till bioenergi från egen skogsråvara. Vi arbetar också ständigt med att minska våra egna utsläpp.

SCAs verksamhet orsakar utsläpp av koldioxid. Under många år har vi arbetat för att minska vår användning av olja och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Sedan 2010 har vi minskat dessa utsläpp med runt 50 procent.

Vi minskar våra utsläpp på flera sätt. Vi gör vår verksamhet energieffektivare genom investeringar och ständiga förbättringar. Bättre planering av transporter och genom att byta ut fossila bränslen minskar vi utsläppen av koldioxid per producerat ton.

SCAs samlade utsläpp av koldioxid från fossila bränslen 2020 uppgår till 0,86 miljoner ton CO2ekvivalenter. Denna siffra omfattar alla utsläpp från skogsmaskiner och virkestransporter, fabrikernas processer och transporter av färdiga produkterna till kund. Man kan jämföra våra utsläpp av koldioxid från fossila bränslen med de fyra miljoner ton som våra egna skogar årligen nettobinder, det vill säga åtta gånger så mycket.

Klimatsmarta investeringar

De stora sprången när det gäller minskade utsläpp, tar vi i samband med investeringar. Ett exempel är när vi ersatte den tidigare oljeeldade mesaugnen på Östrands massafabrik 2011 med en som använder biobränslen – vår egen pellets – som bränsle så minskade fabrikens oljeanvändning med 17 000 kubikmeer och fabrikens kolspår minskade med 80 procent.

Den stora utbyggnaden av Östrands massafabrik 2018 gör fabriken mer än självförsörjande med grön energi. Förutom att klara fabrikens eget behov av värme och el, kommer Östrand att leverera 0,5 TWh grön el till andra användare och fjärrvärme till Sundsvalls och Timrå kommuner.

SCAs fabriker hör genomgående till dem som har de lägsta kolspåren i världen.

Fossilfria transporter

Den största delen, cirka 75 %, av våra fossila koldioxidutsläppen kommer från transporten av råvaror och färdiga produkter, detta trots att vi har mycket effektiva transportsystem.

Sjötransporterna står för drygt 80 % av SCAs totala transporter. Optimeringsarbete gör att vi idag fraktar större godsvolymer per resa, vilket leder till lägre bränsleförbrukning per ton fraktat gods.

Virkestransporterna från skogen börjar med lastbil. Genom att använda 74-tons virkesbbilar minskar vi väsentligt utsläppen av koldioxid per kubikmeter transporterat virke. För de längre transporterna överförs virket till järnväg.

Biobränslen

SCA har medvetet arbetat för att ersätta fossila bränslen med biobränslen och är idag till 95 % fossilfria. När vi övergår från att använda fossila bränslen till att använda biobränslen, ger även dessa utsläpp av koldioxid. Men detta är koldioxid från träd som tagit upp kol från atmosfären medan de växt, och när de avverkats står redan nya träd och binder ännu mer koldioxid. Det är därför som biobränslen inte anses ge något bidrag till de klimatpåverkande växthusgaserna.