SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Fabriker med världens lägsta kolspår
SCA arbetar på många fronter för att minimera negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

Fabriker med världens lägsta kolspår

Kärnfurutrall - virke med naturlig impregnering
Virket till SCAs kärnfurutrall kommer från den innersta och hårdaste delen av en senvuxen tall, som är 80-100 år gammal och består av 99 procents kärnved.

Kärnfurutrall

Bra skogsvård viktigt för råvara med hög kvalitet
Skogsvård är en viktig del i arbetet med att förvalta SCAs skogsinnehav. Genom att se till att skogen växer och är vital får vi värdefull råvara Skogsvården omfattar markberedning, röjning och plantering. Under 2017 utförde SCA skogsvård på totalt cirka 60 000 hektar i den egna skogen.

Bra skogsvård viktigt för råvara med hög kvalitet

Aktiviteter

Livscykelperspektiv
Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.

Livscykelperspektiv

Trä för hållbarhet
I generationer har vi förädlat Europas största certifierade skog. Vi har stor respekt för livet och skogen och vill bidra till ett hållbart samhälle och ett bättre klimat.

Vårt hållbarhetsarbete

Papper för hållbarhet
Våra produkter baseras på förnyelse- och återvinningsbar råvara. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och säkrar därför råmaterialtillgången för tillverkning av returfiberbaserade produkter.

Papper för hållbarhet

Arcwise® för hållbarhet
Arcwise® är en revolutionerande innovation inom wellpappförpackningar. För första gången i historien har Arcwise® möjliggjort att wellpapp går att böja till en kontinuerlig rund form. Teknologin medför en betydande lättviktspotential, viket kan minska koldioxidavtrycket avsevärt.

Arcwise för hållbarhet

Massa för hållbarhet
Fluffmassa kan användas som isoleringsmaterial och ersätta mineralull som har avsevärt högre koldioxidutsläpp.

Massa för hållbarhet

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Vindkraft för hållbarhet

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna. Med det skogsbruk vi bedriver, hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas, så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Skogen ska växa och användas

Biologisk mångfald vägs mot positiv klimateffekt
Ett högt priorierat miljömål i SCAs skogsbruk är att bevara den biologiska mångfalden. SCA tar miljöhänsyn i alla skogsbruksåtgärder och undantar produktiv skogsmark för att ge livsrum åt känsliga djur- och växtarter.

Mångfald vägs mot klimatnytta
Fossilfri värld
Fossilfri värld