Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Skogen och dess produkter är en viktig del av lösningen. SCAs skogar binder kol motsvarande 10,5 % av Sveriges koldioxidutsläpp. Det motsvarar fossila utsläpp från Sveriges personbilar.

När träd växer, binder de koldioxid, den växthusgas som är den viktigaste när det gäller att påverka jordens klimat. För att växa med en kubikmeter stamved, binder skogens träd 1,3 ton koldioxid från atmosfären. Träden är mycket effektiva kolfångare.

När träd sedan dör, så bryts ved och övrig biomassa ned och koldioxiden återgår till atmosfären.

I en urskog är tillväxt och nedbrytning i balans. Över tid så släpps lika mycket koldioxid ut genom att träd dör och bryts ned, som fångas upp av de träd som växer.

SCAs skogar binder kol motsvarande 10,5 % av Sveriges koldioxidutsläpp

SCA sköter sina skogar för att de ska växa så bra som möjligt. Skog som avverkats ersätts med nya planterade och väl växande skogar. Vi planerar avverkningen så att det ska finnas minst lika mycket skog i framtiden som idag.

Vi har god och detaljerad kunskap om våra skogar. Sedan 1949 inventeras all skog SCA äger vart sjunde-åttonde år. Vid dessa inventeringar mäter vi en lång rad faktorer som är viktiga för hur skogen ska skötas. Vi mäter volymen av levande träd, hur mycket de växer, fördelningen av olika trädslag och mycket annat.

Med all denna information som grund gör vi sedan en plan för hur skogen ska skötas. Eftersom ett träd på våra marker kan växa i hundra eller hundratjugo år innan det är moget för avverkning, så sträcker sig dessa planer över mer än ett sekel fram i tiden. Resultatet är en detaljerad plan där vi bestämmer hur mycket vi kan avverka under de närmaste tio åren, samtidigt som vi ser att skogen utvecklas väl under mer än hundra år därefter. Vi sköter skogen så att vi aldrig i framtiden ska behöva minska avverkningen.

Genom det här sättet att planera skogsbruket så har volymen växande träd i våra skogar ökat med 50 procent sedan 1950. Samtidigt har den långsiktiga tillväxten och därmed den uthålliga avverkningsnivån mer än fördubblats.

För närvarande är den årliga tillväxten i SCAs skogar 10,5 miljoner kubikmeter. 1,4 miljoner kubikmeter går varje år förlorat genom att träd dör av naturliga orsaker, till exempel genom stormfällning. Vi avverkar varje år 5,2 miljoner kubikmeter. Kvar i skogen blir en nettotillväxt på nästa fyra miljoner kubikmeter.

Vid slutet av ett år står det alltså tre miljoner kubikmeter mer levande växande träd än vad det gjorde i början av året. Detta innebär att vi på ett år har bundit fyra miljoner ton koldioxid, netto, i våra skogar. Det är ungefär lika med alla utsläpp från arbetsmaskiner i Sverige under ett år eller ungefär hälften av alla utsläpp från jordbruket i Sverige.

Sveriges totala utsläpp av koldioxid uppgår till femtio miljoner ton, så att fånga upp och binda fyra miljoner ton innebär en väsentlig minskning av Sveriges kolspår.

SCA har ett övergripande förhållningssätt som både tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Läs mer.

Klimatfakta i siffor

Skogsinnehav 2,6 miljoner hektar
- varav produktiv skogsmark 2 miljoner hektar
- Undantagen skogsmark för biologisk mångfald 10,5 procent
- Andel träd som dör i en naturlig process 1 av 5
Koldioxid som binds i en kubikmeter växande stamved
1,3 ton
Volymökning av växande träd i SCAs skogar sedan 1950 50 procent
Årlig tillväxt i SCAs skogar 10,5 miljoner m3
Avverkad volym årligen 5,2 miljoner m3
Nettotillväxt 3,9 miljoner m3
Mängd koldioxid som SCAs skogar binder årligen 4 miljoner ton
Sveriges totala utsläpp av koldioxid årligen 50 miljoner ton
SCAs samlade utsläpp av koldioxid från fossila bränslen 500 000 ton
SCAs totala produktion av biobränslen 11,7 TWh
Bioenergi som används i egna anläggningar 9,2 TWh
Pelletstillverkning 1,0 TWh