Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Vi bidrar till ett fossilfritt samhälle

För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet enligt FNs klimatpanel, IPCC, måste vi ställa om till en fossilfri värld. För att uppnå detta krävs både en kraftig minskning av utsläpp från fossila källor och en betydligt ökad inlagring av kol. SCA är Europas största privata skogsägare och bidrar till att minska klimatpåverkan på flera sätt.

Tjäderberget mångfaldspark

Skogen som koldioxidsänka
Klimatförändringen är en av de största utmaningar som mänskligheten står inför. Skogen och skogens produkter är en viktig del av lösningen.

Skogen som koldioxidsänka
The new lime kiln at SCA Östrand, SCA Forest Products. The lime kiln is included in the projekt BioLoop. Den nya mesaugnen vid SCA Östrand, SCA Forest Products. Mesaugnen är en del av proojektet BioLoop.

Fossilfri produktion
SCAs verksamhet orsakar utsläpp av koldioxid. Under många år har vi arbetat för att minska vår användning av olja och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Sedan 2010 har vi minskat dessa utsläpp med runt 50 procent.

Fossilfri produktion
Produkter från Containerboard, Obbola.

Produkter med låg klimatpåverkan
Våra produkter är baserade på förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Produkterna är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. Med våra produkter bidrar vi till lägre klimatpåverkan för våra kunder och våra kunders kunder.

Produkter med låg klimatpåverkan
Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Skogen ska växa och användas

Goda exempel

Östrands massafabrik/Östrand pulp mill

Fabriker med världens lägsta kolspår
SCA arbetar på många fronter för att minimera negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

Fabriker med världens lägsta kolspår
Heartwood decking, pot with plant and basket with blanket

Kärnfurutrall - virke med naturlig impregnering
Virket till SCAs kärnfurutrall kommer från den innersta och hårdaste delen av en senvuxen tall, som är 80-100 år gammal och består av 99 procents kärnved.

Kärnfurutrall
Plantörer planterar plantor i skogen, planting seedlings in the forest

Bra skogsvård viktigt för råvara med hög kvalitet
Skogsvård är en viktig del i arbetet med att förvalta SCAs skogsinnehav. Genom att se till att skogen växer och är vital får vi värdefull råvara Skogsvården omfattar markberedning, röjning och plantering. Under 2017 utförde SCA skogsvård på totalt cirka 60 000 hektar i den egna skogen.

Bra skogsvård viktigt för råvara med hög kvalitet

Klimatnytta

SCAs klimatnytta uppgår till 8 miljoner ton CO2, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyget i Sverige.

Skogen

Växande skogar med ökande virkesförråd lagrar netto

4
miljoner ton CO2/år

 

 

 

+

Substitution

Våra produkter ersätter fossilbaserade alternativ


5
miljoner ton CO2/år

 

 

 

 -

Värdekedjan

Tillverkningen är nästan fossilfri. Resterande fossila utsläpp är

0,9
miljoner ton CO2/år

 

 

 

Klimatnytta

SCAs verksamhet är klimatpositiv och minskar växthusgaser med

8
miljoner ton CO2/år

 

SCA bidrar till ett bättre globalt klimat genom att bolagets egna skogar blir alltmer virkesrika och nettolagrar cirka 4 miljoner ton CO2 per år. De förnybara produkterna bidrar genom substitution till att minska fossila utsläpp motsvarande cirka 5 miljoner ton CO2 per år. Inräknat fossila utsläpp genererade av bolagets verksamhet är den årliga klimatpositiva nettoeffekten cirka 8 miljoner ton CO2, vilket motsvarar cirka en sjättedel av Sveriges fossila utsläpp och är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyget i Sverige. Klimateffekten har beräknats som CO2-ekvivalenter men har här förkortats till CO2. Läs mer

Aktiviteter

Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Tjäderberget mångfaldspark

Skogen som koldioxidsänka
Klimatförändringen är en av de största utmaningar som mänskligheten står inför. Skogen och skogens produkter är en viktig del av lösningen.

Skogen som koldioxidsänka
The new lime kiln at SCA Östrand, SCA Forest Products. The lime kiln is included in the projekt BioLoop. Den nya mesaugnen vid SCA Östrand, SCA Forest Products. Mesaugnen är en del av proojektet BioLoop.

Fossilfri produktion
SCAs verksamhet orsakar utsläpp av koldioxid. Under många år har vi arbetat för att minska vår användning av olja och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Sedan 2010 har vi minskat dessa utsläpp med runt 50 procent.

Fossilfri produktion
Barn med guldfisk

Livscykelperspektiv
Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.

Livscykelperspektiv
Barn med kikare

Papper för hållbarhet
Våra produkter baseras på förnyelse- och återvinningsbar råvara. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och säkrar därför råmaterialtillgången för tillverkning av returfiberbaserade produkter.

Papper för hållbarhet
Fossilfri värld
Fossilfri värld
Ände av bräda i virkespaket.

Trä för hållbarhet
I generationer har vi förädlat Europas största certifierade skog. Vi har stor respekt för livet och skogen och vill bidra till ett hållbart samhälle och ett bättre klimat.

Vårt hållbarhetsarbete
Star Fluff används som isolering

Massa för hållbarhet
Fluffmassa kan användas som isoleringsmaterial och ersätta mineralull som har avsevärt högre koldioxidutsläpp.

Massa för hållbarhet

Pellets för hållbarhet
Våra produkter bidrar till ett hållbart samhälle.

Pellets för hållbarhet
Vindkraft. Windmill. Förnybar energi.

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Vindkraft för hållbarhet
Fossilfri värld
Fossilfri värld

Fossilfri värld

Vacker skog.

Mål 2019

  • Vår värdekedja ska vara fossilfri
  • Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid och våra produkter genom att de ersätter fossilbaserade alternativ
  • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark till 5 TWh 2020

Utfall 2018

  • Total klimatnytta: 8 miljoner ton CO2
  • Nettotillväxt i skogen: 3 miljoner m3sk
  • Substitutionseffekt (produkternas bidrag): 5 miljoner ton CO2
  • Utsläpp av CO2ekv omfattande scope 1,2 och 3: 0,9 miljoner ton CO2
  • Produktion av vindkraftsel på SCA-mark: 2,6 TWh
Hållbarhetsmål