Våra återvinningsbara produkter är baserade på förnybar råvara och ersätter produkter med större klimatpåverkan, exempelvis fossila bränslen, betong och plast.

För att minska den globala uppvärmningen och klara 2-gradersmålet som världens länder beslutade om i Parisavtalet 2015, måste vi ställa om till en fossilfri värld. SCA är Europas största privata skogsägare och bidrar till att minska klimatpåverkan på tre sätt:

1. Skogen som koldioxidsänka

När skogen växer tar den upp och lagrar koldioxid som finns i atmosfären. Då vi avverkar mindre skog än vad vi förbrukar binder nettotillväxten varje år cirka fyra miljoner ton koldioxid. Detta motsvarar cirka åtta gånger mer än utsläppen av fossil koldioxid från vår verksamhet, inklusive transporter av råvaror och färdiga produkter. Läs mer.

SCA har ett övergripande förhållningssätt som både tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Läs mer.

2. Fossilfri produktion

Genom systematiskt arbete, effektiviseringar och investeringar i ny teknik minskar vi våra egna utsläpp. Sedan 2010 har vi nästan halverat utsläppen från våra produktionsanläggningar och är idag fossilfria till 95 procent. Läs mer.

3. Produkter med låg klimatpåverkan

Vedfibern skapar fantastiska möjligheter att ersätta produkter som idag är fossilbaserade. Våra produkter är baserade på förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Produkterna är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. Med våra produkter bidrar vi till lägre klimatpåverkan för våra kunder och våra kunders kunder. Läs mer.

Vi kan göra mer

Att minska utsläppen av växthusgaser till de nivåer som är nödvändigt, kräver ett genomgripande skifte till förnybara, energieffektiva tekniker och energislag samt ett mera cirkulärt samhälle. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och vara fossilneutrala till år 2045. SCA vill vara med och bidra till denna omställning och ett av våra hållbarhetsmål är att vår värdekedja ska vara fossilfri. Genom att också främja skogstillväxten får vi en större positiv påverkan på klimatet. Läs mer.

Trastungar i ett fågelboThrush kids in a bird´s nest

Ansvarsfullt skogsbruk

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar bland annat om att uthålligt värna den biologiska mångfalden, erbjuda naturupplevelser i skog och mark och ge en högkvalitativ råvara. SCAs stora skogsinnehav är också viktigt för klimatet då växande träd tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Skogsbruket ger samtidigt många arbetstillfällen. Våra skogscertifikat ger trovärdighet för vårt arbete.

Miljöarbetet i skogen SCAs skogar binder kol Certifierat skogsbruk

Fossilfri värld

Vi måste skynda på omställningen till en fossilfri planet. Vårt bidrag är återvinningsbara produkter baserade på förnybar råvara. Kontinuerligt arbetar vi med innovation av produkter, tjänster och affärsmodeller för att ersätta fossilbaserade alternativ. Produkterna ska även färdas med en effektiv transportlösning som är skonsam för miljön.

Minskad klimatpåverkan Optimerade transporter

Mässmonter av kraftliner
Sundsvall stad i vintermiljö. Foto taget 5 februari 2018

Attraktiva samhällen

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

Utvecklad hälso- och säkerhetskultur Etik – från efterlevnad till ledarskap Mänskliga rättigheter

Timmerstock i virkesvälta.

Trä för hållbarhet

I generationer har vi förädlat Europas största certifierade skog. Vi har stor respekt för livet och skogen och vill bidra till ett hållbart samhälle och ett bättre klimat.

Vårt hållbarhetsarbete

SCAs produkter skapar en fossilfri värld
Trä för hållbarhet
Trä för hållbarhet
Star Fluff används som isolering

Massa för hållbarhet

Fluffmassa kan användas som isoleringsmaterial och ersätta mineralull som har avsevärt högre koldioxidutsläpp.

Massa för hållbarhet

SCAs produkter skapar en fossilfri värld
Massa för hållbarhet
Massa för hållbarhet

Pellets för hållbarhet

Pellets för hållbarhet

SCAs produkter skapar en fossilfri värld
Pellets för hållbarhet
Pellets för hållbarhet
Barn med kikare

Papper för hållbarhet

Papper för hållbarhet

SCAs produkter skapar en fossilfri värld
Papper för hållbarhet
Papper för hållbarhet
Vindkraft. Windmill. Förnybar energi.

Vindkraft för hållbarhet

Vindkraft för hållbarhet

SCAs produkter skapar en fossilfri värld
Vindkraft för hållbarhet
Vindkraft för hållbarhet