För att vara ett trovärdigt och transparent företag baseras verksamheten på en gemensam värdegrund som tar sin utgångspunkt i SCAs kärnvärden respekt, ansvar och högklassighet. Värdegrunden beskrivs i SCAs Uppförandekod som alla anställda ska leva upp till. Den ska genomsyra företagets affärsrelationer och hur intressenter bemöts. SCA strävar efter en hållbar leverantörskedja med leverantörer och entreprenörer som delar bolagets värderingar.

Påverkan i värdekedjan: Medarbetare, leverantörer, kunder, samhälle

Styrning: Uppförandekod, SCAs leverantörsstandard, SCAs Complianceråd

Väsentliga risker: Affärsetik, förtroendeskadliga risker, leverantörer