Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som bolag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att:

  • Kontinuerligt förbättras
  • Utveckla långvariga relationer
  • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

 

 

 

Prioriterade områden

SCA har under 2019 indentifierat vilka frågor som är viktiga för skogsbolaget SCA och dess intressenter.

Strategisk prioritering
Varför väsentligt SCAs väsentlighetsanalys
Lönsam tillväxt Långsiktig överlevnad bygger på uthållig och lönsam tillväxt som skapar värden för kunder, ägare, medarbetare och de samhällen bolaget verkar i. • Enligt bolagets strategi
Fossilfri värld SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar som absorberar koldioxid från atmosfären och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan. • Klimatpåverkan
• Gröna transporter
• Förnybar energi
Värdefulla skogar Skog är en viktig del i jordens ekosystem. SCA bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk för att gynna den biologiska mångfalden samtidigt som aktivt brukande av skogen skapar värden för våra kunder, för koncernen och säkrar framtida tillgång på skogsråvara. • Ansvarsfullt skogsbruk
• Biologisk mångfald
• Leverantörskontroll
Effektiv resursanvändning SCA arbetar ständigt med att öka resurseffektiviteten, vilket bidrar till högre lönsamhet samtidigt som vi hushållar med jordens resurser och minskar påverkan på miljön. Vatten är en livsviktig resurs och vi värnar tillgången till rent vatten genom att minimera våra utsläpp. Vi arbetar fortlöpande för att minimera mängden avfall och att söka nya användningsområden för våra restströmmar.  • Klimatpåverkan
• Resurseffektivitet
• Utveckling och innovation
• Utsläpp
Ansvar för människa och samhälle Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs. SCA säkrar den framtida kompetensförsörjningen genom att utveckla medarbetarna och vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och säkerhet först. Genom verksamheten skapas arbets tillfällen, både direkt och indirekt, och SCA utvecklas tillsammans med och bidrar till de samhällen där företaget bedriver verksamhet. • Hälsa och säkerhet
• Samhällsengagemang
• Jämställdhet
• Kompetensförsörjning
Värdegrund För att vara ett trovärdigt och transparent företag baseras verksamheten på en gemensam värdegrund som beskrivs i SCAs Uppförandekod som alla anställda ska leva upp till. Den ska genomsyra företagets affärsrelationer och hur intressenter bemöts. SCA strävar efter en hållbar leverantörskedja med leverantörer som delar bolagets värderingar. • Etik och värdegrund
• Mänskliga rättigheter
• Leverantörskontroll

Väsentliga områden

Väsentlighetsanalysen baseras på intressentdialoger, omvärldstrender och företagets strategiska prioriteringar och ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och fokus för hållbarhetsarbetet.

Läs mer
Väsentlighetsanalys

 


Intressentdialog

Intressentgrupp Hur vi för dialog Huvudsakliga områden Hur vi arbetar med frågorna
Kunder och konsumenter Kundbesök, intervjuer, deltagande i kundevent och konferenser, mässor, utskick, hemsida, sociala medier Klimatnytta, miljöpåverkan, miljömärkning, fiber inköp, skogsbruk, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, rennäring, hälsa och säkerhet, kundnytta, resurs effektivitet, innovation, kvalitet, produktsäkerhet • Kundundersökningar och kundbesök
• Besök av kunder för att visa bolagets värdekedja
• Dialog och fältbesök för att visa ansvarsfullt skogbruk
• Dialog om klimatavtryck, FSC- och PEFC-certifiering, produktsäkerhet
• Utbildning i Uppförandekod och Leverantörsstandard
• Utveckling av nya produkter och servicekoncept tillsammans med kunder. Livscykelanalys av produkter
• Besök hos kund av expertis inom olika områden
• Kunder som genomför revisioner av vår verksamhet
• Miljömärkningar med mera, exempelvis WWF ECPI
• Deltagande i mässor på nationell och internationell nivå, till exempel DehliWood i Indien
Medarbetare Mål- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, webbenkäter, intranät, interna utbildningar, ledarträffar Hälsa och säkerhet, värdegrund och kultur på arbetsplatsen, rekrytering, kompetensuveckling, successionsplanering, ersättningar, ämställdhet, afärsetik, arbetsförhållanden, resurseffektivitet, miljöpåverkan, produktutveckling • Utbildning i Uppförandekoden, antikorruption och affärsetik, introduktionsutbildning för nyanställda, kompetenshöjande insatser, Early career program
• Program ZERO för utveckling av hälso- och säkerhetskulturen, ISO 45001-certifiering (f d OHSAS 18001)
• Medarbetarundersökning, likabehandlingsplaner, utbildning i förändringsledarskap
• Facklig samverkan, exempelvis affärsrådsmöten, samverkansmöten och skyddskommittémöten
• Deltagande i ASAP, studentmässor och stipendier
• SCAs Ingenjörspodd
Investerare och ägare Investerarträffar, till exem pel i samband med kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar, riskrapporter, årsstämma, intervjuer, hemsida Finansiell utveckling, marknadsutsikter, utdelning och finansiella mål, tillväxtområden, skogsvärdering, riskhantering, klimatpåverkan, hållbarhet, bolagsstyrning • Årsstämma 20 mars 2019
• Investerar- och analytikermöten
• Roadshows i samband med kvartalsbokslut
• Riskhantering som del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
• Seminarium om klimatnytta i februari 2019
Leverantörer Uppföljningsmöten, offertförfrågningar och upphandlingar, intervjuer, hemsida Hälsa och säkerhet, leverantörskontroller, affärsetik, mänskliga rättigheter, energiförbrukning, resurseffektivitet, klimatpåverkan • SCAs Leverantörsstandard som del av avtal
• Leverantörsbedömningar och uppföljningsmöten
• Riskbaserad leverantörsrevision på plats
• Utbildning av inköpspersonal
• Process för bedömning av länder och leverantörer utifrån hållbarhetsaspekter
Privata skogsägare Skogsägarträffar, personliga möten, kundtidning, hemsida, sociala medier Skötselmetoder, skogsbruksplaner, äganderätt, skogscertifiering, naturhänsyn, lönsamhet • Affärskontakter löpande under året
• Nöjdkundintervjuer med privata skogsägare
• Genomfört ett antal skogsägarträffar
• Vidareutvecklat SkogsvingeTM för bättre markägarfunktioner
• Samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB angående gruppcertifikat för skogsägare
• Tillsyn och årliga rapporteringar till myndigheter, till exempel miljörapport
Intresseorganisationer Möten i specifika frågor, intervjuer, rapporteringar till miljömärkningar och hållbarhetsindex, hemsida Skogsbruk, biologisk mångfald, klimat- och miljöfrågor, resurseffektivitet, grön energi, mänskliga rättigheter, jakt, rennäring • Intressentdialoger
• Medlemskap och engagemang i organisationer som Skogsindustrierna, Confederation of European Paper Industries (CEPI), FSC och PEFC
• Deltagande i revidering av den svenska FSC-standarden, andra standarder och miljömärkningar
• Fältbesök i bolagets skogar
Samhälle Dialogmöten, lokala evenemang, samrådsmöten, intervjuer, hemsida Hälsa och säkerhet, miljöfrågor, lokala frågor, förnybar energi, rennäring, arbetsmarknad, utbildning, samhällsengagemang, mångfaldsfrågor, mänskliga rättigheter • Dialoger med lagstiftare, myndigheter, kommuner och opinions bildare
• Samråd och dialog kring investeringar, tillståndsärenden och andra lokala frågor
• Samrådsmöten med lokala samebyar och närboende till SCAs industrier och skogar
• Styrelserepresentation eller deltagande i organisationer för regional utveckling, exempelvis Handelskamrarna och Ung Företagsamhet i de nordliga länen
• Deltagande i Skogen i skolan och Tekniksprånget

Kontakt