Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som bolag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att:

  • Kontinuerligt förbättras
  • Utveckla långvariga relationer
  • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

 

 

 

Prioriterade områden

SCA har under 2020 indentifierat vilka frågor som är viktiga för skogsbolaget SCA och dess intressenter.

Strategisk prioritering
Varför väsentligt SCAs väsentlighetsanalys

Värdegrund

För att vara ett trovärdigt och transparent företag baseras verksamheten på en gemensam värdegrund som tar sin utgångspunkt i SCAs kärnvärden respekt, ansvar och högklassighet och som beskrivs i SCAs Uppförandekod som alla anställda ska leva upp till. Den ska genomsyra företagets affärsrelationer och hur intressenter bemöts. SCA strävar efter en hållbar leverantörskedja med leverantörer och entreprenörer som delar bolagets värderingar. • Etik och värdegrund
• Mänskliga rättigheter
• Leverantörskontroll

Lönsam tillväxt


Långsiktig överlevnad bygger på uthållig och lönsam tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. Skogen utgör kärnan i SCAs verksamhet och lönsam tillväxt skapas genom att växa den förnybara skogsresursen och öka värdet som varje träd genererar.  • Enligt bolagets strategi

Fossilfri värld

 

SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar som absorberar koldioxid från atmosfären och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan. • Klimatpåverkan
• Gröna transporter
• Förnybar energi

Värdefulla skogar

Skog är en viktig del i jordens ekosystem. SCA bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk för att gynna den biologiska mångfalden samtidigt som aktivt brukande av skogen skapar värden för våra kunder, för koncernen och säkrar framtida tillgång på skogsråvara. Bolaget deltar aktivt i utveckling av skogsbruket för att utveckla skonsammare brukningsmetoder och stärka naturvärden. SCA uppmuntrar och hjälper andra skogsägare till ett ansvarsfullt skogsbruk. • Ansvarsfullt skogsbruk
• Biologisk mångfald
• Leverantörskontroll

Effektiv resursanvändning

 

SCA arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiviteten, vilket bidrar till högre lönsamhet samtidigt som vi hushållar med jordens resurser och minskar påverkan på miljön. Vatten är en livsviktig resurs och vi värnar tillgången till rent vatten genom att minimera våra utsläpp. Vi arbetar fortlöpande för att minimera mängden avfall och att söka nya användningsområden för våra restströmmar. Genom innovation och produktutveckling utvecklas produkter som bidrar till ökad materialeffektivitet för bolagets kunder. • Klimatpåverkan
• Resurseffektivitet
• Utveckling och innovation
• Utsläpp

Ansvar för människa och samhälle

Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs. SCA säkrar den framtida kompetensförsörj-ningen genom att utveckla medarbetarna och vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och säkerhet först. Genom verksamheten skapas arbets tillfällen, både direkt och indirekt, och SCA utvecklas tillsammans med och bidrar till de samhällen där företaget bedriver verksamhet. • Hälsa och säkerhet
• Samhällsengagemang
• Mångfald
• Kompetensförsörjning

Väsentliga områden

Väsentlighetsanalysen baseras på intressentdialoger, omvärldstrender och företagets strategiska prioriteringar och ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och fokus för hållbarhetsarbetet.

Läs mer
Väsentlighetsanalys

 


Intressentdialog

Intressentgrupp Hur vi för dialog Huvudsakliga områden Hur vi arbetar med frågorna
Kunder och konsumenter Kundbesök, intervjuer, deltagande i kundevent och konferenser, mässor, utskick, hemsida, sociala medier Klimatnytta, miljöpåverkan, miljömärkning, fiberinköp, skogsbruk, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, rennäring, hälsa och säkerhet, kundnytta, resurseffektivitet, innovation, kvalitet, produktsäkerhet, avveckling av tryckpapper • Kundundersökningar och kundbesök
• Besök av kunder för att visa bolagets värdekedja
• Dialog och fältbesök för att visa ansvarsfullt skogbruk
• Dialog om klimatavtryck, FSC- och PEFC-certifiering, produktsäkerhet
• Utbildning i Uppförandekod och Leverantörsstandard
• Utveckling av nya produkter och servicekoncept tillsammans med kunder. Livscykelanalys av produkter
• Besök hos kund av SCAs experter inom olika områden
• Kunder som genomför revisioner av vår verksamhet
• Kundtidningar till exempel SCA Wood Magazin och New Ways
• Miljömärkningar med mera, exempelvis WWF ECPI
• Deltagande i mässor på nationell och internationell nivå
Medarbetare Mål- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, webbenkäter, intranät, interna utbildningar, ledarträffar Hälsa och säkerhet, värdegrund och kultur på arbetsplatsen, attrahera och rekrytera, kompetensuveckling, successionsplanering, ersättningar, affärsetik, arbetsförhållanden, resurseffektivitet, miljöpåverkan, produktutveckling, strategisk utveckling, avveckling av
tryckpapper
• Koncernens ZERO-arbete för utveckling av hälso- och säkerhetskulturen,
ISO 45001-certifiering (tidigare OHSAS 18001)
• Riskanalyser och hantering i samband med pandemi
• Samrådsverksamhet och separata möten kring omstrukturering Sundsvall
• Nyttjande av samtalsverktyget ”Hur är det hos oss?” och utbildning i SCAs Uppförandekod, antikorruption och affärsetik
• Deltagande i studentmässor och samverkan med utbildningsväsendet
• SCAs Ingenjörspodd och personaltidning SCA Inside
• Introduktionsutbildning för nyanställda, kompetenshöjande insatser, ledarskapsträning, Early career program och internship
Investerare och ägare Investerarträffar, till exempel i samband med kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar, riskrapporter, årsstämma, intervjuer, hemsida Finansiell utveckling, marknadsutsikter, utdelning och finansiella mål, tillväxtområden, skogsvärdering, riskhantering, klimatpåverkan, hållbarhet, bolagsstyrning, avveckling av tryckpapper • Årsstämma 20 mars 2019
• Investerar- och analytikermöten
• Roadshows i samband med kvartalsbokslut
• Riskhantering som del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
• Kapitalmarknadsdag 3 december 2020
Leverantörer Uppföljningsmöten, offertförfrågningar och upphandlingar, intervjuer, hemsida Hälsa och säkerhet, leverantörskontroller, affärsetik, mänskliga rättigheter, energiförbrukning, resurseffektivitet, klimatpåverkan, avveckling av tryckpapper • SCAs leverantörsstandard som del av avtal
• Leverantörsbedömningar och uppföljningsmöten
• Riskbaserad leverantörsrevision på plats
• Utbildning av inköpspersonal
• Bedömning av länder och leverantörer utifrån hållbarhetsaspekter
• EcoVadis plattform
• Uppföljningsmöten med enskilda leverantörer
Privata skogsägare Skogsägarträffar, personliga möten, kundtidning, hemsida, sociala medier Långsiktigt och hållbart skogsbruk,
skötselmetoder, skogsbruksplaner,
äganderätt, skogsbrukscertifiering,
naturhänsyn, lönsamhet
• Affärskontakter löpande under året
• Nöjdkundintervjuer med privata skogsägare
• Skogsägarträffar, ett fåtal under år 2020 till följd av pandemin
• Vidareutvecklat SkogsvingeTM för utökad kundnytta
• Samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB (gruppcertifiering för
privata skogsägare)
• Kundtidningen Din Skog
Intresseorganisationer Möten i specifika frågor, intervjuer, rapporteringar till miljömärkningar och hållbarhetsindex, hemsida Skogsbruk, biologisk mångfald, klimat- och miljöfrågor, resurseffektivitet, grön energi, mänskliga rättigheter, jakt, rennäring • Intressentdialoger
• Medlemskap och engagemang i organisationer som Skogsindustrierna, Confederation of European Paper Industries (CEPI), FSC och PEFC
• Deltagande i revidering av den svenska FSC-standarden, andra standarder och miljömärkningar
• Fältbesök i bolagets skogar
• Samarbete med BirdLife för att återställa våtmarker och för att gynna förutsättningarna för storugglor, så som slaguggla
• Rundabordssamtal kring metodik för att följa och mäta biologisk mångald
Samhälle Dialogmöten, lokala evenemang, samrådsmöten, intervjuer, hemsida Hälsa och säkerhet, miljöfrågor, lokala frågor, förnybar energi, rennäring, arbetsmarknad, utbildning, samhällsengagemang, mångfaldsfrågor, mänskliga rättigheter • Dialoger med lagstiftare, myndigheter, kommuner och opinions bildare
• Samråd och dialog kring investeringar, tillståndsärenden, sysselsättning och andra lokala frågor
• Samrådsmöten med lokala samebyar och närboende till SCAs industrier och skogar
• Styrelserepresentation eller deltagande i organisationer för regional utveckling, exempelvis Handelskamrarna och Ung Företagsamhet i de nordliga länen
• Varumärkesmätning. Deltagande i Skogen i skolan. Kalla Champs för att uppmuntra unga till rörelse och intresse för skogen
• Tillsyn och årliga rapporteringar till myndigheter, till exempel miljörapport

Kontakt