Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Vi mäter och följer upp i vårt resursledningssystem, RMS.

Vår affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja. Vi sätter mål och följer kontinuerligt vår resursanvändning med hjälp av resursledningssystemet RMS (Resource Management
System). I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om detta system och vår prestation.

Vatten en livsviktig resurs

Vatten är en livsviktig resurs och är en bristvara i många delar av världen. Vi använder till största delen ytvattenkällor, så som stora älvar, för att försörja våra anläggningar och renar avloppsvattnet innan nästan hela mängden släpps tillbaka till recipienten. Våra utsläpp till vatten och luft regleras av miljötillstånd för respektive anläggning. Vi har genomfört en kartläggning av vattensituationen och ser att våra anläggningar ligger i områden med god tillgång till vatten och vi har därför valt att inte sätta några generella vattenreduktionsmål utan fokuserar på att minska våra utsläpp till vatten. 

Hållbar energianvändning

Energieffektivitet och val av energiråvara är avgörande för vårt klimatavtryck. Vi arbetar ständigt med att öka vår energieffektivitet och över tid har vi gjort flera investeringar för att öka vår användning av förnybar energi och minska vårt fossilberoende. Vi har som mål att minska vår specifika energianvändning. Inom vårt ESAVE-program identifierar, prioriterar och följer vi upp energibesparingsåtgärder.