Resurseffektivitet är en viktig del av hållbarhetsarbetet både för att hushålla med jordens resurs men också för att vara kostnadseffektiv.

Vår affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja. Vi sätter mål och följer kontinuerligt vår resursanvändning med hjälp av resursledningssystemet RMS (Resource Management
System). I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om detta system och vår prestation.

Färskfiber är en förutsättning för returfiber

Basen för våra produkter är färsk vedfiber som kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Vi använder även mindre mängder returfiber för tillverkning av vissa papperskvaliteter. Färskfiber och returfiber är en del av samma system, där det krävs en påfyllnad av färskfiber för att säkra tillgång och kvalitet på returfiber som sedan kan användas för att tillverka nya produkter. Fiberbaserade produkter oavsett om de tillverkas av färskfiber eller returfiber kan ersätta fossilbaserade alternativ.

Trä är ett klimatvänligt byggnadsmaterial och efterfrågas i allt högre utsträckning för att skapa trivsamma och hälsosamma miljöer. Den nedre delen av ett trä blir sågade trävaror och den övre delen används till produktion av massa och papper.

Hållbar energianvändning

Energieffektivitet och val av energiråvara är avgörande för vårt klimatavtryck. Vi arbetar ständigt med att öka vår energieffektivitet och över tid har vi gjort flera investeringar för att öka vår användning av förnybar energi och minska vårt fossilberoende. Vi har som mål att minska vår specifika energianvändning. Inom vårt ESAVE-program identifierar, prioriterar och följer vi upp energibesparingsåtgärder.

 

Vatten en livsviktig resurs

Vatten är en livsviktig resurs och är en bristvara i många delar av världen. Vi använder till största delen ytvatten för att försörja våra anläggningar och renar avloppsvattnet innan det släpps ut. Våra utsläpp till vatten och luft regleras av miljötillstånd för respektive anläggning. Vi har genomfört en kartläggning av vattensituationen och ser att våra anläggningar ligger i områden med god tillgång till vatten och vi har därför valt att inte sätta några generella vattenreduktionsmål utan fokuserar på att minska våra utsläpp till vatten. I nuläget har vi valt att fokusera på att minska suspenderade ämnen och fosfor. Under perioden 2014 till 2020 ska vi minska våra utsläpp med 10 procent.

Industriellt ekosystem minimerar produktionsavfall

Vi har byggt upp vårt industriella ekosystem så att våra olika verksamheter tillsammans kan använda hela trädet som skördas i skogen på ett resurseffektivt sätt. Det mesta av våra restprodukter och biprodukter kan användas som råvara i andra delar av vår verksamhet. Ett exempel är flis och sågspån från sågverken. Flisen blir massa som vidareförädlas till olika pappersprodukter. Spånet används för att producera pellets som i sin tur används för att generera energi.

Det mesta, 93 procent, av SCAs fasta avfall återvinns. Endast en mindre del, en procent, utgörs av farligt avfall som inte kan återvinnas utan går till behandling hos auktoriserade mottagare. Resterande mängd deponeras.

Logistiklösningar för klimatnytta och konkurrenskraft

I vår verksamhet hanteras stora flöden av råvara och produkter. Detta måste göras både effektivt och på mest miljövänliga sätt. Vi arbetar kontinuerligt för att optimera vårt logistiksystem både vad gäller transporteffektivitet mätt som transportarbete per fraktad godsvolym, val av transportsätt, teknik och bränsle. Beroende av avstånd och tillgänglighet använder vi fartyg, järnväg och lastbil. Vi samarbetar med våra partners för att utveckla mer effektiva system och för att optimera transporterna.

Under 2017 togs helt nybyggda järnvägsvagnar i drift för transport av virke från skog till industri. Vagnarna har utvecklats ihop med våra partners och ger såväl miljövinster som ökad effektivitet.