SCAs hållbarhetsredovisning 2017 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core.

Hållbarhetsinformationen i årsredovisningen har översiktligt granskats av externa revisorer.

Då rapporten är framtagen i enlighet med GRI Standards har principen om väsentlighet haft stor betydelse. Det betyder att rapportens innehåll bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. De väsentliga områdena har matchats med relevanta GRI-områden (topics) och indikatorer.

GRI-index återfinns på sidorna 147-148 i årsredovisningen  för 2018.

GRI-index 2018

Miljödata tabellen 2018

Sociala data tabellen 2018