SCAs hållbarhetsredovisning 2019 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core.

Hållbarhetsinformationen i årsredovisningen har översiktligt granskats av externa revisorer.

Då rapporten är framtagen i enlighet med GRI Standards har principen om väsentlighet haft stor betydelse. Det betyder att rapportens innehåll bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. De väsentliga områdena har matchats med relevanta GRI-områden (topics) och indikatorer.

GRI-index återfinns på sidorna 161-162 i årsredovisningen  för 2019.

GRI-index 2019

Miljödata tabellen 2019

Sociala data tabellen 2019