Åtta stora svenska företag från fyra branscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.

Uppdraget är att;

  • ta fram ett verktyg för att värdera hur biologisk mångfald påverkas vid markanvändning.

Målet är att;

  • företag trovärdigt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald i markanvändning eller förändrad markanvändning.

En förväntad effekt är att;

  • tillståndsprocesser kring stora samhällsprojekt ska bli mer förutsägbara, både för myndigheter, intressenter och företag, samt att uppföljningen av gjorda åtgärder förenklas.

– Det kan innebära en bättre förankring och en snabbare omsättning i praktisk tillämpning, säger Katarina Kolar, hållbarhetschef på SCA, ett av de företag som ingår i initiativet.

Internationellt finns det redan flera exempel på värderingsmetoder, men än finns ingen global standard. Exempel finns i form av brittiska Biodiversity Metrics och olika värderingsmodeller som används i USA och Tyskland.

De som står bakom projektet är företag som på olika sätt använder mycket mark genom sina verksamheter. De har alla därför identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga i sitt hållbarhetsarbete och i sina affärer. Idén till projektet växte fram under företagens gemensamma möten i Business@Biodiversity Sweden, ett miljönätverk för storföretag.

Katarina Kolar svarar på vad företaget ser för nytta med att vara med i det här projektet:

– Som Europas största privata skogsägare är bevarad biologisk mångfald en av våra högst prioriterade hållbarhetsfrågor. Att mäta hur den biologiska mångfalden utvecklas över tid och att utvärdera effekten av gjorda insatser är komplext och idag saknas en gemensam metodik. Med en gemensam metodik ser vi en stor fördel i att olika intressenter kan prata samma språk och att vi kan kvalitetssäkra de insatser som görs.

– Vi skapar värde i och av skogen och med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. En förutsättning för detta är ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk. Att värna den biologiska mångfalden är en naturlig del av ett ansvarsfullt skogsbruk. Vårt mål är att våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag, fortsätter Katarina Kolar.

Projektet kommer ledas av konsultföretaget Ecogain, specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.

Verktyget ska underlätta integrering av biologisk mångfald i företags affärsmodeller och kan förbättra målsättning och uppföljning. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att fokusera där störst miljönytta kan uppnås.

– Det är en enorm styrka att så många företag med en sådan bredd går samman och startar detta initiativ. Alla deltagare är också ödmjuka inför utmaningen att hitta den framkomliga balansen mellan vetenskaplig korrekthet och tillämpbarhet. Biologisk mångfald är komplext, säger Anders Enetjärn, VD på Ecogain.

Han understryker även att en viktig del i projektet är att förankra metoden brett. Det kommer tillsättas en referensgrupp med både nationella och internationella representanter från både myndigheter, akademi och andra intressegrupper. Verktyget som tas fram kommer vara öppet för alla samhällsbyggare att använda.

– Det här är ett mycket spännande initiativ. Om det kan stimulera till ökande ambitioner och att företagen sätter tydliga mål och strategier även för biologisk mångfald, likt vad som skett för klimatarbetet, så kommer det att kunna bidra till att stärka näringslivets ledarroll ytterligare, säger Johan Kuylenstierna, styrelseledamot i Ecogain.

Om projektet

Projektet Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald har initierats av Ecogain och de åtta stora företag som nu blir partners i projektet.

Följande företag har redan gått med: Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall. Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden

Projektet är öppet för att välkomna nya projektpartner.

Fas 1.0 kommer omfatta ’Förändrad markanvändning på land’. Projektstart i augusti 2020.

Senare faser kommer preliminärt hantera vattenmiljöer och areella näringar.

Bildtext: Värderingsmetoden ska hjälpa företagen att på ett trovärdigt och enhetligt sätt kvantifiera sin påverkan på biologisk mångfald, till exempel vid etableringen av ny infrastruktur eller som i detta fall, den nya gruvan vid Mertainen, Kiruna.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Enetjärn, VD Ecogain
email: anders.enetjarn@ecogain.se
tfn: 071-3213009

Anders Forsgren, Programchef/Senior Project Manager Business Development, Boliden
email: anders.forsgren@boliden.com
tfn: 070-6973096

 

Ytterligare information om de medverkande företagen:

https://www.boliden.com

https://www.lkab.com/sv/

https://www.cementa.se/sv

https://www.svk.se

https://www.specialfastigheter.se

https://www.skekraft.se

https://group.vattenfall.com

https://www.ecogain.se

https://www.businessandbiodiversity.se

Publicerad 2020-07-06