Sedan maj är det full fart på SCAs tionde företagstaxering, där man inventerar SCAs skogar. De insamlade uppgifterna ger värdefull information om hur mycket skog man kan avverka kommande år utan att minska avverkningsvolymerna framöver.

Närmare 20 personer arbetar med inventeringen av SCAs skogar över hela Norrland. Taxerarnas uppgift är att gå igenom 1 900 slumpmässigt utvalda skogsbestånd av varierande storlek. Varje bestånd består i sin tur av 9 provytor i snitt och det är i dessa provytor som taxerarna tar in uppgifter om t ex trädslag, diameter, ålder och höjd.

Resultatet kommer att ha stor påverkan på hur SCA agerar nu och i framtiden när det gäller avverkningen i den egna skogen.

  Dels får vi en nulägesbeskrivning av tillståndet i SCAs skog utifrån en objektiv inventering och kan se om skogen växer som den ska eller om den har påverkats av t ex stormar och skador, dels kan vi göra avverkningsberäkningar som visar hur mycket vi kan avverka i våra skogar under de kommande åren utan att de framtida avverkningsmöjligheterna minskar, förklarar Erik Forsberg som är projektledare för taxeringen och lägger till:

– Det är viktigt för SCA att använda skogen på ett uthålligt sätt och vi ska ha hållbar avverkningsnivå.

Roligt jobb

Två av årets taxerare är Mari Wiklund och Elias Hannus. De inventerar skogar på var sitt håll i Medelpad.

– Det är ett jätteroligt jobb och skönt att få vara ute i skogen. Jag känner mig stolt eftersom vi har så många fina och välskötta skogar, säger Mari som i vanliga fall arbetar med IT-frågor för SCA Skogs verksamhet för virkesköp. Jag är glad att jag fick chansen att delta i SCAs företagstaxering under två månader, tack vare en förstående chef och kollegor som ställer upp och gör en del av mitt vanliga jobb.

Alla som jobbar med inventeringen har gått en omfattande utbildning för att de ska kunna utföra mätningarna på samma sätt.
– Det är inte svårt att inventera skog, men man måste vara noggrann. I början tog det lite tid att förstå sig på all utrustning men efter några dagar så var man verkligen inne i arbetssättet, säger Mari.

Mycket utrustning

Elias Hannus är nyanställd aspirant vid Medelpads skogsförvaltning. Till skillnad från Mari ska han taxera skog hela säsongen, som pågår mellan maj och oktober.

– Det är ett bra jobb där jag kan styra arbetsdagen själv. Vi jobbar ju ensamma, men det fungerar bra. Skulle det hända något så har vi ett bärbart larm med oss, säger Elias.

Han rör sig snabbt som en iller mellan trädstammarna och följer pilarna på kartan på sin läsplatta för att hitta till den provyta som ska inventeras. 

Ryggsäcken är full med utrustning, och Elias tar fram en blompinne som får markera provytans mittpunkt och sätter sedan snitselband på pinnen och ett närliggande träd. Därefter börjar han mäta in ytan med hjälp av en digitala klave som ser ut som ett stort skjutmått med en färgampull längst ut.

– Vi tar ut en radie på 5-10 meter för att kunna få ca 20 träd per provyta. Jag mäter in alla träd som är över 4 cm i brösthöjd och anger trädslag och noterar bland annat om trädet är levande eller dött. Jag markerar sedan varje träd med en orange färgprick på stammen, så att det går lättare att hitta det ifall mitt arbete ska kontrolleras i en stickprovskontroll. Alla mätuppgifter som jag knappar in lagras digitalt i klaven.

Extra noga mätningar

På varje provyta slumpas det även fram i genomsnitt ett till två provträd. På dessa träd samlar inventerarna in mer information så som ålder, höjd och eventuella skador.

– Vi mäter åldern på provträden genom att borra i stammen och ta ut en borrkärna och räkna årsringarna, förklarar Mari. Sedan mäter vi höjden och kollar om provträdet har några skador i form av till exempel röta, avbrutna toppar eller är angripen av insekter. Jag kollar också vilken typ av mark träden växer på.

Efter varje avslutad arbetsdag för inventerarna över alla inmätta uppgifter till SCAs databas. Taxeringsarbetet beräknas vara klart i slutet av oktober. Därefter ska alla uppgifter sammanställas och analyseras.

– Under kvartal ett 2020 räknar vi med att kunna presentera en beskrivning av SCAs skogar och en avverkningsberäkning för den kommande tio årsperioden, avslutar Erik.

Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA

Publicerad 2019-07-02