Det är mycket stor brandrisk i stora delar av Sverige och många kommuner har även infört eldningsförbud. SCA följer riskprognoserna noga och vidtar flera åtgärder för att inte skogsbruket ska orsaka skogsbränder.

– När vi avverkar och markbereder finns det en risk att det uppstår gnistbildning när olika delar av maskinerna kommer i kontakt med sten, berättar Leif Johansson, skogsvårdsspecialist vid SCAs skogsvårdsstab.

Hög brandrisknivå

När det finns risk för skogsbränder måste vi vara mycket försiktiga och vidta åtgärder som förhindrar att det uppstår en brand.
– SMHI utfärdar brandriskprognoser som vi följer noga. Brandrisken bedöms ur två aspekter: risk för antändning och risk för spridning. Det finns 6 olika risknivåer, där 1 är låg risk och 5E är högst risk. Vi har under den senaste veckan haft den högsta risknivån för spridning inom stora delar av vårt verksamhetsområde, säger Leif.

Branschgemensamma riktlinjer

Efter den stora skogsbranden i Sala 2014 tog skogsbranschen fram gemensamma riktlinjer för hur man ska förebygga bränder. När brandrisken bedöms som hög, nivå 4 och uppåt, ska den som utför markberedning alltid samråda med uppdragsgivaren.

– Syftet med samrådet är att hitta lösningar som kan förhindra att det uppstår en brand. Sådana lösningar kan vara att flytta maskinerna till områden med lägre risk, att man endast kör på natten, att man ska ha brandvakt och att man förstärker den utrustning som man har för att kunna släcka en brand, säger Leif och fortsätter:

– Om man gör bedömningen att man trots dessa åtgärder inte kan utföra arbetet säkert, ska maskinerna sluta att köra till dess att brandrisken har minskat. Vi har under den senaste veckan använt alla dessa alternativ.
WebbSkogsbranschen har också tagit fram en webbutbildning, Skötselskolan Brand, som vänder sig till alla som arbetar med avverkning och markberedning.

– Utbildningen är obligatorisk och går grundligt igenom hur man ska förebygga brand och hur vi ska agera utifrån de branschgemensamma riktlinjerna. Det finns såklart ett stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet, säger Leif.

Fortsatt stor risk

Enligt SMHIs prognoser kommer brandrisken fortsätta att vara hög.
– Vi följer utvecklingen noggrant för att kunna ta rätt beslut om hur vi ska agera. Stora skogsbränder är mycket farliga! Både för dem som arbetar med brandbekämpning och för att den kan sprida sig till hus och bebyggelse. Dessutom kan en skogsbrand förstöra stora värden. Vi får hoppas på att det snart kommer mycket regn, säger Leif.

Även du som rör dig ute i skogen på utflykt eller promenad ska vara mycket försiktig. En liten cigarettfimp eller en öppen eld kan orsaka en skogsbrand. Följ din kommuns riktlinjer för eldning i naturen!

Foto: Per Simonsson

Publicerad 2018-06-04