Svenska Samernas Riksförbund kritiserar i en rapport skogsbrukets användning av contortatall, framför allt för att den innebär hinder för samernas renskötsel.

Organisationen kräver att all plantering av contortatall upphör och att befintliga contortatallskogar avvecklas.

SCA har sedan början av 1970-talet planterat ungefär 300 000 hektar contortatall, ungefär 15 procent av den produktiva skogsmarksarealen eller 11 procent av företagets totala markinnehav. Orsaken är att contortatallen växer 40 % snabbare än svensk tall och är mer motståndskraftig mot flera av de sjukdomar och skadegörare som kan angripa den svenska tallen. Den är även mindre begärlig för älg, vilket är en stor fördel inom områden med omfattande betesskador.

Contortatallskogarna blir tätare, vilket innebär att där finns mindre av mark- och hänglav jämfört med skogar som föryngrats med tall eller gran. Framkomligheten kan också påverkas i framförallt yngre bestånd.

Samerna har rätt att bedriva renskötsel på den helt övervägande delen av SCAs marker. För att skogsbruk och renskötsel ska kunna nyttja samma marker så måste de båda näringarna ta hänsyn till varandras intressen. SCA samråder därför med samebyar som har rätt till bete och renskötsel på SCAs marker. I detta samråd tas alla de frågor upp, som är viktiga för renskötseln och skogsbruket. Det kan handla om exempelvis avverkning, markberedning eller plantering av contortatall. SCA anpassar sedan sina planer så att olägenheterna för renskötseln ska bli så begränsade som möjligt.

Hänsyn till samernas renskötsel är reglerad i svensk lag. Den är också en viktig faktor i den svenska FSC-standarden (Forest Stewardship Council. I FSC-standarden har företrädare för ekonomiska, miljömässiga och sociala intressen kommit överens om hur ett ansvarsfullt skogsbruk ska vara utformat och hur det ska följas upp. Svenska Samernas Riksförbund är liksom SCA medlemmar i FSC. Den svenska FSC-standarden tillåter en begränsad plantering av contortatall.

- Vi tar hänsynen till renskötseln och samernas intressen på största allvar, säger Ola Kårén, SCAs skogsvårdschef. Men vi ska också komma ihåg att contortatallen är ett värdefullt inslag i vårt skogsbruk. Den växer snabbare och blir tillgänglig för avverkning tidigare än våra svenska trädslag. Den binder därmed väsentligt mer koldioxid, vilket motverkar negativa klimatförändringar, och erbjuder samtidigt ökade möjligheter att ersätta ändliga och fossila material med förnybara.

Publicerad 2018-05-24