SCA visar stabila resultat i WWF:s Environmental Paper Company Index (EPCI) jämfört med 2015. Bolaget förbättrade sina poäng i några kategorier medan resultatet för vissa kategorier ligger nära det för 2015. Du hittar SCAs resultat på epci.panda.org/results/sca.

Om Environmental Paper Company Index 2017

Environmental Paper Company Index 2017 är ett verktyg som WWF använder för att främja transparens, hållbarhet och kontinuerliga förbättringar i den globala massa-, pappers- och förpackningssektorn. Det följer upp ett företags miljöpåverkan över tid och inriktar sig på ansvarsfullt skogsbruk, en ren produktion samt transparens och öppenhet i hållbarhetsfrågor.

En viktig grundpelare i indexet är ett konstruktivt engagemang samt att transparenta producenter tillhandahåller korrekta uppgifter. Indexet publiceras för femte gången. Environmental Paper Company Index, som genomförs vartannat år, startade i sin nuvarande form 2010 och har sedan ökat i skala och global räckvidd.

Tillsammans redovisar deltagarna i EPCI 2017 från Europa, Sydamerika, Afrika, Asien och Nordamerika miljöresultat från produktion av motsvarande 26 procent av världens mjukpapper, 23 procent av världens grafiska papper, 17 procent av världens tidningspapper, 9 procent av världens förpackningsmaterial och 15 procent av världens pappersmassa.

SCAs resultat

SCA förbättrade sitt resultat i tre av kategorierna – containerboard, graphic paper LWC och graphic paper uncoated offset, jämfört med föregående indexresultat år 2015. Under 2017 fick koncernen följande totalresultat jämfört med 2015 års resultat (inom parentes):

Containerboard: 77,3 % (77 %)
Graphic paper LWC: 88 % (84,9 %)
Graphic paper uncoated offset: 90,4 % (85,8 %)
Pulp: 81 % (82 %)

Björn Lyngfelt, SVP Communications SCA, säger: "Det här är ett mycket viktigt index för oss. Det ger oss ett bra tillfälle att utvärdera våra miljöresultat för att hela tiden kunna bli bättre. Vi kommer att fortsätta arbetet för att minska vår miljöpåverkan, även om det blir en större utmaning ju högre poäng vi får."

Spotlight

SCA Graphic (LWC och UCO) ökade märkbart användningen av FSC-certifierad fiber.

WWF värdesätter höga nivåer av återvunnen fiber i mjukpappersprodukter, vilket återspeglas i indexpoängen.
Användning av återvunnen fiber till pappersprodukter spelar en viktig roll inom resurseffektivitet, i synnerhet för kortlivade produkter och produkter i slutet av livscykeln, såsom mjukpapper.

WWF uppmanar SCA att fortsätta visa sitt engagemang i den långsiktiga hållbarheten inom användningen av nyfiber genom att arbeta med FSC och andra intressenter för att åstadkomma lösningsorienterade diskussioner.

Cecilia Alcoreza, WWF:s globala chef för Sustainable Paper & Packaging, säger: "Papper är ett förnybart, återvinningsbart material, med potential för en lägre miljöpåverkan än ersättningsmaterial om det hanteras och produceras på ett ansvarsfullt sätt. Sektorns storlek och inflytande ökar emellertid. Därför är det avgörande att företagen går i bräschen för transparens och kontinuerliga förbättringar för att minska sektorns skogs-, klimat- och vattenpåverkan."

Läs om SCAs och övriga deltagares resultat på epci.panda.org.

Publicerad 2017-12-06