Måndagen den 16 oktober genomförde Greenpeace en aktion mot SCAs massafabrik Östrand i Timrå. Aktivister från Greenpeace försökte stoppa alla in- och uttransporter till fabriken och fyra aktivister klättrade upp på den gamla sodapannan, den högsta byggnaden på fabriksplatsen, för att hänga upp en banderoll. Vid lunchtid samma dag var aktionen avslutad. Polisen utreder om aktivisterna brutit mot lagen.

Vad Greenpeace kräver är att SCA inte avverkar skog med höga naturvärden, mer specifikt att SCA avstår från avverkning i av Naturvårdsverket utpekade värdekärnor och värdetrakter.

SCA har under året fört en dialog med Greenpeace som bl a inbegripit möten i fält. SCA delar helt uppfattningen att skogens biologiska mångfald ska bevaras. SCAs stora skogsinnehav har inventerats med avseende på naturvärden och skog med höga naturkvaliteter undantas från skogsbruk i SCAs ekologiska landskapsplaner. Alla områden som ska avverkas inventeras omsorgsfullt och träd och områden som är viktiga för hänsynskrävande djur och växter undantas.

Totalt sparar SCA på eget initiativ mer än 20 procent av den produktiva skogen. Mer än vart femte träd blir en del av det naturliga kretsloppet och säkerställer en rik och varierad natur.

SCA uppfyller redan Greenpeace anspråk när det gäller värdekärnor. Dessa områden har vi redan identifierat och skyddar i våra ekologiska landskapsplaner. När det gäller värdetrakter, så är dessa områden endast identifierade på kartan som ett planeringsunderlag. Naturvårdsverket säger själv att avsikten inte är att hela värdetrakter ska skyddas. I stora delar kan normalt skogsbruk fortsätta. Totalt över en fjärdedel av all produktiv skog i Sverige finns i en värdetrakt. Det skulle vara mycket kostsamt och innebära kraftiga neddragningar av skogsbruk och industri att skydda alla värdetrakter. Och det är inte effektiv naturvård.

SCAs omfattande omsorg om skogens alla värden gör att SCAs skogsbruk uppfyller de krävande skogscertifieringssystemen FSC och PEFC, vilka gör det möjligt för kunder och konsumenter att köpa skogsprodukter som är baserade på ett ansvarsfullt skogsbruk.

För ytterligare upplysningar, kontakta
Björn Lyngfelt, SVP Communications
bjorn.lyngfelt@sca.com
Tel 060-19 34 98

Publicerad 2017-10-16