Dr. Tomas Rosén har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina studier av cellulosafiberns beteende vid tillverkning av papper. Kunskaperna kan potentiellt leda till nya processer för att kunna skapa helt nya material baserat på cellulosa.

Framställning av användbara material från skogen har länge spelat en huvudroll i svensk ekonomi. Med hotet från ett förändrat klimat, krävs det nya biobaserade material som kan frigöra oss från beroendet av fossila råvaror. Här har Sverige en unik möjlighet att ligga i framkant och låta trädets beståndsdelar vara byggstenar i processer för tillverkning av de mest avancerade materialen i framtiden. Dr Tomas Roséns arbete möjliggör detta.

Vid tillverkning av papper bygger oftast förutsägelser om fibrers rörelse i massaflöden på antagandet att partiklarna har obetydlig storlek och att tröghetseffekter därför kan försummas. Detta är dock ett antagande som normalt sett inte är giltigt på grund av de höga skjuvhastigheterna som ett massaflöde utsätts för. I sin doktorsavhandling har Rosén, med hjälp av numeriska metoder, kartlagt hur icke-sfäriska partiklar beter sig i ett skjuvflöde när man tar hänsyn till tröghetseffekter. Denna kunskap kan potentiellt leda till nya processer att göra cellulosamaterial med önskade egenskaper.

Under senare tid har även nya material utvecklats genom att utnyttja nanofibriller från cellulosa. Dessa små beståndsdelar av ett träd kan byggas ihop till makroskopiska fibrer och filament med potential att användas i nya avancerade textilier och kompositmaterial. Rosén har i sin doktorsavhandling även studerat dessa materialtillverkningsprocesser. Genom att använda sig av synkrotronbaserade röntgenspridningstekniker kombinerat med polarisationsmikroskopi, har Rosén i detalj kunnat experimentellt karaktärisera cellulosa-nanofibrillers dynamik i processrelaterade flöden. Dessa experiment kan sedan ligga till grund för ökad förståelse av vilka interaktioner som styr hur fibrillerna sätts samman till nya cellulosamaterial.

- "Det är en väldig utmaning att beskriva nanofibrillernas rörelser när de är så små att de inte kan observeras med vanligt synligt ljus i mikroskop. Men jag ser framför mig hur vi i Sverige kan bana vägen för ny kunskap när det gäller att skapa nya material genom kontrollerad sammansättning av nanopartiklar. Detta tack vare den fantastiska framtida forskningsmiljön i Lund med både MaxIV för materialkaraktärisering med röntgen och ESS för karaktärisering med neutroner", säger Rosén.

Rosén arbetar för närvarande på institutionen för Mekanik vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Hans uppgift är att fortsätta undersöka olika tekniker som kan användas för att karaktärisera dynamik av cellulosa-nanofibriller i flöden. Detta projekt kommer sedan att fortsättas hos prof. Benjamin Hsiao vid Stony Brook University i USA, vilket detta stipendium möjliggör.

Rosén är född i Lich, Tyskland, 1985. Han tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid KTH i Stockholm efter att ha utfört sitt examensarbete vid Paul Scherrer Institut i Schweiz. Rosén avlade sin doktorsexamen inom teknisk mekanik 2016 vid KTH med docent Fredrik Lundell som handledare.

Stipendiet delas ut idag vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna i regi av SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen.

Publicerad 2017-01-24