Med anledning av medieuppgifter som förekommer om att ett eventuellt bud på bolagets skogsdel inkommit, vill SCA klargöra att SCA inte kommenterar detta.

SCA fokuserar på det som bolaget kommunicerade den 24 augusti 2016 vad gäller bolagets hygien- och skogsindustriverksamheter: SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri

"SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procent av koncernens omsättning. För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag. Detta avses genomföras genom en utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna enligt Lex Asea*. Vid en utdelning av hygienverksamheten kommer SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav även att få aktier i det nya noterade hygienbolaget."

Publicerad 2016-09-08