Efter att ha nått flera av sina hållbarhetsmål, såsom de för vattenanvändning och för medarbetarnas hälsa och säkerhet, har SCA infört nya och ambitiösa mål. Dessa gäller för fiberinköp, medarbetarnas hälsa och säkerhet, samt vatten.

Ansvarsfulla fiberinköp
SCAs hållbarhetsarbete var överlag framgångsrikt under 2015. Ambitionen är att alla som köper produkter från SCA ska känna sig trygga med var råvaran kommer ifrån.

Detta rör förutom pappersmassa och virke, all vedfiber i produkten, inklusive förpackningen. Det är SCAs nya, ambitiösa mål.

All färskfiber ska ha sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar som sköts med goda arbetsvillkor och med hänsyn till biologisk mångfald.

Patrik Isaksson, miljöchef, SCA
Patrik Isaksson, miljöchef på SCA, säger i Hållbarhetsredovisningen 2015: "Det är konsumenternas krav som styr och vi vill erbjuda produkter som vi garanterat vet är tillverkade på ett hållbart sätt.
SCA har redan god kontroll över sina fiberinköp, och med det nya målet kommer företaget förbättras ytterligare, och nå ännu högre nivåer.

Nya hälso- och säkerhetsmål
SCA har en vision om att inga arbetsplatsolyckor ska förekomma i företagets verksamhet. Det nya målet för hälsa och säkerhet är ambitiöst med en halvering av antal olyckor till 2020. För att nå dit behövs en ständigt minskad olycksfallsfrekvens, det innebär antalet olyckor per miljon arbetstimmar.

Målet att minska olycksfrekvensen med 25 procent 2011–2016 uppnåddes redan 2014 och därför har ett nytt mål antagits för perioden 2014–2020.

Dessutom ska alla verksamheter inom SCA vara certifierade enligt säkerhetsstandarden OHSAS 18001 år 2020.

Livsviktigt vatten

Nya vattenmål
SCA har också antagit nya vattenmål som gäller för samtliga pappers- och massabruk. I de nya målen breddas arbetet och olika enheter ges olika mål beroende på vad som är mest relevant där.
SCAs skogsindustriella verksamhet har bruk enbart i Sverige, där fosfor kan ha en negativ påverkan på Östersjön. Därav är målet för affärsenheten att minska utsläppen av fosfor med 10 procent till 2020.

Mjukpappersbruken ska minska halten av syreförbrukande ämnen (BOD) i vattnet med 10 procent och minska volymen av utloppsvatten med 10 procent. Dessutom ska hela bolaget minska mängden suspenderade ämnen (uppslammade partiklar) med 10 procent till 2020.

Läs mer i hållbarhetsredovisningen om SCA:s andra initiativ inom hållbarhet 2015.

Publicerad 2016-04-27