Susanne Sütterlin har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sitt projekt om hur biocider i hygienartiklar påverkar bakteriers antibiotika- och biocidkänslighet.

Antibiotikaresistens är ett ökande problem i dagens sjukvård, eftersom den hotar framgångsrik behandling av bakteriella infektioner. Antibiotikaresistens selekteras av antibiotika, och potentiellt även av andra ämnen. Detta är viktigt för bolag inom hygiensektorn att få ökad kunskap om.
Biocider har på grund av sitt breda antibakteriella spektrum fått en renässans inom dagens medicin och i konsumentprodukter. I sin doktorsavhandling om bakteriell resistens mot silver, har Susanne funnit samband mellan denna resistens och antibiotikaresistens.

"Med projektet har jag förväntningar på att öka förståelsen hur antibiotika- och biocidresistens är kopplade på genetiskt nivå. Förhoppningsvis kan detta bidra till framtagning av nya strategier i bekämpning av uppkomst och spridning av antibiotikaresistens," säger Susanne.

Susanne arbetar för närvarande vid Akademiska sjukhuset och är forskningsverksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Med hjälp av stipendiet kommer hon att driva projektet vid Oxford University, England.

Susanne är född i Dresden, Tyskland, 1981. Hon grundutbildade sig till legitimerad läkare vid Technische Universität Dresden och blev specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Under tiden avlade hon sitt doktorsexamen om bakteriell silverresistens vid Uppsala universitet under handledning av docent Åsa Melhus.

Stipendiet delas ut vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna 26-27 januari 2016 i regi av SPCI, Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen.

Bakgrundsfakta Alf de Ruvo

Alf de Ruvo (1938-2000) var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han hade flera ledande positioner, bland annat var han vice vd i SCA. Alf de Ruvo var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan (FPIRC) vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Han bedrev bred forskning inom området cellulosafiberbaserade material och bidrog till att utveckla den papperstekniska forskningen till världsklass. Inom förpackningsområdet arbetade han bland annat med förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning.

Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000 av medel som donerats till Alf de Ruvos minne. Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings- och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom industrin.

Stipendiaterna utses av medlemmarna i styrelsen för stiftelsen, i samråd med ett forskningsråd. Det finns ingen ansökningsprocess.

Publicerad 2016-01-26