Den 25 september antog FN de nya globala målen för hållbar utveckling – 17 mål som kommer att sätta agendan för global utveckling fram till 2030. Vissa av målen är särskilt relevanta för SCA och behandlar områden där vi har en påverkan.

FN:s globala mål för hållbar utveckling (Global Goals for Sustainable Development) ersätter milleniemålen som sträckte sig fram till 2015. Utvecklingsmålen bygger på milleniemålen och behandlar områden som utrotande av fattigdom och hunger, hälsa och välbefinnande, utbildning, jämlikhet, vatten, sanitet, arbetsförhållanden och klimat.

"Detta är tuffa, utmanade mål och för att nå dem krävs att alla intressenter jobbar över gränserna och hittar nya samarbetsformer", säger SCAs hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist som välkomnar att det internationella samfundet enats om de nya utvecklingsmålen. "Det är positivt att de inte enbart är riktade mot fattiga länder utan även behandlar samhällsproblem i rika länder. Vi har alla en roll att spela, SCA som företag men även som enskilda individer genom att göra hållbara val i vardagen eller ha synpunkter på var våra pensionspengar ska placeras."

Vissa av målen är särskilt relevanta för SCA och behandlar områden där företaget har en påverkan. Det gäller exempelvis nr 3 om hälsa och välbefinnande, nr 5 om jämställdhet, nr 6 om vatten och sanitet, nr 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion samt nr 13 om klimatfrågan.

"Vi vill säkerställa tillgången på välfungerande hygienlösningar för alla människor, oavsett plånbok och utbildningsnivå. Våra omfattande utbildningsprogram kring handtvätt, menshygien och inkontinens är exempel på hur vi arbetar med att sprida kunskap kring hygien och här finns ett starkt samband med hälsa och välbefinnande."

Utbildningarna av kvinnor, flickor och äldre bidrar dessutom till ökad jämställdhet och stärker dessa svaga gruppers ställning i samhället.

400 miljoner människor använder SCAs produkter varje dag vilket gör FN:s mål om ansvarsfull konsumtion relevant.

"Vi använder oss bland annat av livscykelanalyser för att göra våra produkter så effektiva och hållbara som möjligt. Därigenom hjälper vi konsumenterna att göra hållbara val i vardagen samtidigt som vi minskar miljöpåverkan. Våra lösningar inom exempelvis inkontinens ger vårdgivarna mer tid till omsorg samtidigt som de är mer kostnadseffektiva", säger Kersti Strandqvist.
SCA är ett företag med omfattande produktion och vi arbetar ständigt med att hitta mer resurseffektiva lösningar som inte bara spar pengar utan även är positiva för miljön. Energieffektiviseringsprogrammet E-save som pågått under många år är ett exempel som nu följs av M-save som inriktar sig på effektivare råmaterialanvändning.

"Våra egna skogar är hållbart skötta enligt skogsstandarderna FSC® och PEFC™ och som en av världens största inköpare av massafiber har vi även goda möjligheter att verka för hållbart skogsbruk även i ett större sammanhang."

Publicerad 2015-10-08