SCA fabrik i Neuss, Tyskland, har lyckats minska sina utsläpp av koldioxid med 1,275 ton per år genom att överge fossila bränslen i all sin värme och varmvattenproduktion. Därigenom har anläggningen också minskat den totala energianvändningen med 2 procent. Det har dessutom drivits enbart med hjälp av kunskaperna och färdigheterna hos de egna medarbetarna.

Att kontinuerligt optimera produktionsprocesserna för att minska energiförbrukningen har högsta prioritet för SCA. I fabriken i Neuss har man investerat i värmeåtervinning och sedan oktober 2014 är anläggningens fullständiga värme och varmvattensystem driven med spillvärme från papperstillverkningen.
Projektet startade hösten 2011. En expertgrupp på fabriken undersökte hur man kan använda spillvärmen från pappersproduktionen. Gruppen kom fram till att frånluften till torkkåpor var tillräcklig för att driva anläggningens fullständiga värme och varmvattensystem.

Bernd Bichbeimer, fabrikschef i Neuss, säger:
"Vi har integrerat så många anställda som möjligt i planeringen och genomförandet av detta projekt Vi kunde genomföra de sista två faser med befintlig kunskap i fabriken utan att involvera en extern ingenjörsbyrå. . Detta är ett starkt bevis att SCA införlivar och uppskattar de anställdas kunskaper och färdigheter. "

Den viktigaste framgångsfaktorn för projektet var en säker drift.

"Vi installerade en rörledning på ytterväggarna av byggnaderna och byggde rörlednings broar över de vägar som skiljer byggnaderna. De flesta av installationerna utfördes med hjälp av kranar och arbetsplattformar. Vi byggde i etapper för att minska CO2-utsläppen så fort som möjligt", säger Martin Marx, projektledare och Energy & Technical Site Support Leader i Neuss.
I och med slutförandet av värmeåtervinningsprojekt så betyder det inte att energisparåtgärder i Neuss är avklarade. I nästa steg är planer på att använda ytterligare spillvärme för frostskydd av vattenledningarna.

Andra områden kan också dra nytta av energibesparande åtgärder. Förutom förbättringar i papperstillverkningen, driver Neuss fabriken ett projekt för att konvertera all belysning till LED-teknik. Med hjälp av väletablerade projekt, såsom en energieffektivitet dag, uppmuntrar man också initiativet hos sina anställda och motiverar dem att bibehålla framgången.

"Det är trevligt att se att de anställda aktivt leva SCAs värderingar om hållbarhet och engagemang i sitt arbete", säger Bichbeimer.

Publicerad 2015-09-02