Vi bör inte förbjuda representationsjakt i Sverige.

Det är en allmänt accepterad utgångspunkt att representation är ett positivt inslag i normalt affärsliv, och till nytta för näringslivet. Detta förutsätter givetvis att representationen sker i överensstämmelse med de etiska principer som kommit till uttryck i lag eller som utarbetats inom ramen för självreglering.

Svenska Dagbladet har i sin senaste artikel antytt att SCA skulle ha bjudit in Nordeas VD till representationsjakt i strid med dessa principer. Vi ser allvarligt på detta påstående, och vill understryka att detta är felaktigt. SCA har givetvis ingen direkt affärskontakt med Nordeas VD, utan det är näringslivsfrågor och samhällsfrågor som varit av intresse. Att SCA skulle fått någon otillbörlig förmån av att Nordeas VD deltog i representationsjakt är fel. Vi har sedan länge interna regler som syftar till att förebygga och undanröja varje risk för oegentliga hänsyn. Dessa regler tillämpas regelmässigt i våra affärsrelationer.

Vi kan förstå att jakt som företeelse kan uppfattas som en extravagans om det presenteras på det sätt Svenska Dagbladet gjort i sin artikelserie. Det bör dock framhållas att flera svenska börsbolag har jakt som tema i samband med representation, i synnerhet när den riktas mot ledande befattningshavare. SCA anordnar årligen 100-tals sammankomster för kunder, samarbetspartners och andra affärskontakter. Några av dessa sammankomster innefattar också jakt. Då SCA är Europas största privata skogsägare med rötter och ursprung i den svenska skogen så har vi även valt att använda jakt i delar av vår representation och eftersom skogen och viltet finns på plats vare sig vi jagar eller inte så är merkostnaden för SCA begränsad. Dessutom har SCA nytta av all jakt ur natur – och viltvårdssynpunkt. Värdet på förmånen understiger betydligt det belopp SvD indikerat i sin artikel. Det SvD skrivit är felaktigt.

SCA har ett intresse av att högsta ledningen ges tillfälle att träffa sina näringslivskontakter för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Detta är bra för SCA och bra för svenskt näringsliv. Det finns ett mervärde i att detta kan ske även i Sverige. Anordnande av representationsjakt i ett sådant sammanhang är därför något positivt, och något som görs av flera noterade bolag i Sverige. Vi bör därför inte förbjuda representationsjakt.

Publicerad 2015-01-16