SCA är en av Sveriges största och Europas största privata skogsägare med över 2,5 miljoner hektar. Bolagets rötter och ursprung bokstavligen finns i den svenska skogen. Med detta stora skogsägande och på SCAs mark följer och finns ett stort antal fritidshus, gårdar, sjöar, kyrkor mm, som SCA driver och bekostar skötseln av.

Henvålen är en konferensgård som SCA tillsammans med två andra bolag äger och driver genom bolaget Henvålen Fjällgård AB. Den används av delägarna för affärsmöten, konferenser, kundevenemang och representationsarrangemang inklusive jakter. Henvålen drivs kommersiellt och hyrs även ut till andra. Anläggningen färdigställdes under 2013/14. SCA gick in som minoritetsägare år 2011. När Maths O Sundqvist förolyckades och hans arvingar inte ville fortsätta med Henvålen tog SCA över med avsikt att söka andra partners.

Henvålen är ett skogsområde på knappt 10 000 hektar. Ett av SCAs förvaltningsbolag, FOBOF AB, köpte 2013 resterande aktier av Maths O Sundqvists arvingar i Henvålen Fjällgård AB. Sammanlagda kostnaden för aktieköpen över åren uppgår till 217,6 miljoner kronor vilket innefattar mark om knappt 10 000 hektar på fri mark samt byggnaderna. FOBOF AB har sedan sålt 39,8 % av aktierna till Industrivärden och Handelsbanken för 86,6 MSEK.

SCA arrangerar i snitt fyra representationsjakter årligen i egen regi. Dessa bekostas av SCA. Andra bolag som nyttjar Henvålen bär själva sina kostnader.

Publicerad 2015-01-12