Andreas Fall har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500.000 kronor för sin grundläggande kartläggning av kolloidkemiska växelverkningar i nanocellulosasystem, något som kan bidra till utvecklingen av helt nya materialtyper.

Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond delar ut stipendier till forskare inom området för cellulosafiberbaserade material. Beloppet för varje stipendium är 500.000 kronor. Stiftelsen bildades 2000 med medel som donerats till minne av Alf de Ruvo (1938-2000), teknologie licentiat och vice VD i SCA.
Genom experiment har 2015 års Alf de Ruvo-stipendiat Andreas Fall visat vilka faktorer som styr ytpotentialen hos nanocellulosan för att kunna orientera cellulosafibrillerna så att man kan tillverka starka kontinuerliga fibrer. Andreas har också lyckats tillverka fibrillförstärkta kompositer av polymetylmetakrylat genom att kontrollera gelbildningen hos nanocellulosa.

Arbetet har ökat förståelsen över de fundamentala mekanismer som kommer att bidra till utvecklingen av helt nya materialtyper som t.ex. skum, kompositer och rekonstituerade cellulosafibrer baserade på nanocellulosa.

– Min vision är att i det fortsatta arbetet kunna orientera och modifiera fibriller så att de kan användas i till exempel orienterade vattenabsorberande skum, batterier, superstarka kompositer eller i superkondensatorer, säger Andreas.

Andreas Fall arbetar för närvarande på institutionen för miljö- och materialkemi vid Stockholms universitet. Hans nya uppgift är att utnyttja sin kolloidalkunskap för att utveckla lätta och mekaniskt robusta porösa material baserade på cellulosananofibriller (CNF) med förbättrad motståndskraft mot brand. En möjlig tillämpning är termisk isolering, till exempel i husväggar och i elektroniska komponenter. Nästa steg i Andreas fortsatta arbete är hos Professor Paula T. Hammond på Massachusetts Institute of Technology (MIT), vilket detta stipendium möjliggör.

Andreas Fall är född i Västerås, 1981. Han tog sin magistersexamen i bioteknik vid Chalmers i Göteborg, och han avlade sin doktorsgrad. i fiber och polymerteknik vid KTH i Stockholm 2014 med Professor Lars Wågberg som handledare. Stipendiet delas ut idag vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna i regi av SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen.

Bakgrundsfakta Alf de Ruvo

Alf de Ruvo (1938-2000) var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han hade flera ledande positioner, bland annat var han vice vd i SCA. Alf de Ruvo var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan (FPIRC) vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Han bedrev bred forskning inom området cellulosafiberbaserade material och bidrog till att utveckla den papperstekniska forskningen till världsklass. Inom förpackningsområdet arbetade han bland annat med förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning.

Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000 av medel som donerats till Alf de Ruvos minne. Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings- och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom industrin.

Stipendiaterna utses av medlemmarna i styrelsen för stiftelsen, i samråd med ett forskningsråd. Det finns ingen ansökningsprocess.

Styrelsemedlemmar:

Prof. Tom Lindström (Innventia och KTH), Dir. Mikael Schmidt (Senior Vice President, SCA) och Associate Professor Rolf Andersson (Fellow Scientist Hygiene/Microbiology, SCA).

Forskningsråd:

Dir. Christer Söremark (konsult och forskare inom skogsindustrin), Prof. Myat Htun (Mittuniversitetet, Sundsvall), Prof. Gunilla Jönson (Rektor vid Lunds tekniska högskola), Prof. em. Gunnar Svedberg (konsult och f.d. VD STFI-Packforsk), Dr Micael Stehr (Programdirektör FPIRC och Bitr. Centrumföreståndare BiMaC Innovation), och Ulf Carlson (Prefekt vid Chalmers).

Publicerad 2015-01-27