SCA är sedan 80-talet på en transformeringsresa som lett till att bolaget idag är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag med verksamhet i ca 100 länder. De senaste åren har dessutom större fokus lagts på marknader som Kina, USA, Sydamerika och Australien. Detta ställer helt andra krav på en global tillgänglighet för SCAs VD och koncernledning.

Vi har samtidigt valt att ha kvar vårt huvudkontor i Sverige och idag i Stockholm. Ofta måste resor göras med mycket kort varsel, förarbeten för möten och möten av konfidentiell natur måste kunna göras på denna typ av resor. Då vår internationella verksamhet kräver vår koncernlednings närvaro är bedömningen att affärsflyg är en nödvändig tjänst för en del av vår koncernlednings resande, liksom det är för många andra globala bolag.

SCA använder således sedan 80-talet affärsflyg som en kompletterande del av koncernledningens resande i tjänsten. Detta främst av tidseffektivitets-, flexibilitets- och säkerhetsskäl samt att restiden kan användas som arbets- och sammanträdestid. Tillgång till ett flygbolag som vi samäger med andra företag med liknande behov ger SCA en snabb, effektiv och säker tillgång till transporter, skapar kostnadssynergier och ger en säkerhet kopplad till konfidentialitet, då konfidentiellt arbete ofta måste bedrivas på flyget under resan.

Vad gäller SCAs miljöarbete, så är det en självklar del av vår affärsmodell, där vi inom vår verksamhet ständigt arbetar med att ta vårt hållbarhetsområde framåt.

Vi fokuserar vårt miljöarbete till de områden där vi kan göra stor skillnad och själva kan påverka. SCA är ett energitungt företag som har tuffa mål vad gäller exempelvis att minska våra koldioxidutsläpp från våra egna anläggningar. Våra växande skogar absorberar 2,6 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än utsläppen från SCA:s egna produktion. Under perioden 2008-2013 minskade vi koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet med cirka 12 % vilket motsvarar cirka 300.000 ton
Vi arbetar bland annat med stora energibesparingsprojekt, med våra leverantörer, med transporter av gods, etc. SCA är fokuserade på att sammantaget minska koldioxidutsläppen med 20% fram till och med år 2020 jämfört med referensåret 2005.

Publicerad 2014-11-26