SCAs nettoomsättning för de första nio månaderna ökade med 14% exklusive valutaeffekter och avyttringar och uppgick till 66.577 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 15% exklusive jämförelsestörande poster och valutakurseffekter uppgick till 6,885 Mkr (6,224).

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2013 (jämfört med samma period föregående år)

Nettoomsättningen ökade med 7 procent (14 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 66 577 (61 963) MSEKRörelseresultatet,exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent (15 procent exklusive valutaeffekter) till 6 885 (6 224) MSEKResultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent (21 procent exklusive valutaeffekter) till 6 140 (5 253) MSEKJämförelsestörande poster uppgick till -1 024 (-1 441) MSEKResultat per aktie uppgick till 5,28 (4,09) SEKRörelsens kassaflöde uppgick till 4 060 (5 607) MSEK

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
För att ytterligare stärka närvaron på tillväxtmarknader har SCA lagt ett bud på det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda samt beslutat att investera i lokal produktion av hygienprodukter i Indien.

Effektiviseringsprogrammen inom hygien- och skogsindustriverksamheterna fortsätter att löpa enligt plan.

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst relaterad till förvärv och högre volymer. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 15 procent. Förvärv i Europa, högre volymer, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar förbättrade resultatet. Rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper, exklusive jämförelsestörande poster, avyttringar och valutaeffekter, ökade med 9 respektive 31 procent. Skogsindustriprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 11 procent. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 21 procent.

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst relaterad till högre volymer. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, avyttringar och valutaeffekter, ökade med 12 procent. Högre volymer och priser samt kostnadsbesparingar förbättrade resultatet. Motsvarande resultat för Mjukpapper ökade med 22 procent medan Personliga hygienprodukters resultat minskade med 3 procent. Skogsindustriprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 49 procent. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 18 procent.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2013, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent jämfört med det andra kvartalet 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernstab Kommunikation, 08-788 51 30 Boo Ehlin, presschef koncernstab Kommunikation, 08-788 51 36 Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2013, klockan 8.00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Hela rapporten finns här >>>

Publicerad 2013-10-18