SCA gör nu ytterligare satsningar i sitt natur- och kulturmiljöarbete genom att bilda mångfaldsparker. En mångfaldspark är ett större sammanhängande landskapsavsnitt som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Den första i sitt slag invigdes 25 juni strax utanför Gällivare.

Mångfaldsparken i Peltovaara är speciell på många sätt, inte minst genom det engagemang för området som finns i bygden. Invigningen gjordes därför i samverkan med Gellivare Sockens Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Gällivare, Skogsstyrelsen, Gällivare kommun och Norrbottens ornitologiska förening. Även den framtida förvaltningen av området ska ske i samverkan med dessa intressenter.– Just att det finns ett så stort engagemang för området hos olika intressenter i bygden gör Peltovaara extra intressant. Vårt mål med parken är dels att bevara och förstärka natur- och kulturvärden som finns här, dels att utveckla vårt sätt att sköta skog där många olika intressen ska samsas, förklarar SCAs skogsförvaltare i Norrbotten, Morgen Yngvesson.

Peltovaara mångfaldspark omfattar totalt 3 100 hektar. Av detta utgörs 1 250 hektar av produktiv skogsmark medan 1 090 hektar är myr och 690 hektar är vatten.

Totalt kommer cirka 900 hektar att utgöras av naturvårdsskogar som helt lämnas eller sköts för att bevara naturvärden och cirka 300 hektar att vara produktionsskog.

Läs mer i brochyren om Peltovaara Mångfaldspark eller på SCA skog hemsida

Publicerad 2013-06-26