SCA och Naturvårdsverket har kommit överens om ett stort markbyte. Ungefär 23 000 hektar av SCAs produktiva skogsmark tas över av Naturvårdsverket för att bli naturreservat.

Som Europas största privata skogsägare värdesätter SCA skogen och ett hållbart skogsbruk. Affären med Naturvårdsverket är en viktig del i arbetet med att uppfylla det nationella miljömålet "Levande Skogar" och innebär att totalt 23 000 hektar av SCAs produktiva skogsmark tas över av Naturvårdsverket för att bli naturreservat. I utbyte får SCA 32 000 hektar produktiv skogsmark från Naturvårdsverket.

"Det är mycket glädjande att vi kan genomföra detta byte med ett stort skogsbolag. Den mark som vi byter bort har Naturvårdsverket, genom ett riksdagsbeslut erhållit från Sveaskog, just för att använda vid den här typen av affärer," säger Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör.

De marker som SCA lämnar ifrån sig består av cirka 180 reservatsobjekt och den mark man erhåller består av 15 större objekt. Markerna på båda sidor i affären har värderats till cirka en miljard kronor vardera. Alla bytesobjekt ligger i de fyra nordligaste länen, med undantag för ett område i den nordligaste delen av Gävleborgs län. Affären kommer av praktiska skäl att genomföras vid tre tillfällen."Markbyten är ett mycket rationellt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt för staten att skydda mark för naturreservatsbildning. Den affär som nu görs motsvarar en lika stor reservatsareal som SCA tidigare överlåtit till Naturvårdsverket sedan den första reservatsförsäljningen för 25 år sedan," säger enhetschef Bo Lundin på Naturvårdsverket.

Publicerad 2013-04-05