Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Pressmeddelande:

Under november månad har på aktieägares begäran 150 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 479 560 454.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 86 050 040 aktier av serie A och 619 060 054 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2014, klockan 10:00.

För ytterligare information, kontakta: Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55

Bifogad fil: Omvandling av aktier

Publicerad 2014-11-28