SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra värderingar i handling. Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och samarbetspartners, kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

Uppförandekoden infördes 2004 och är baserad på SCAs kärnvärden respekt, högklassighet och ansvar. Koden är anpassad till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och tjänar som ett riktmärke för hur enskilda individer och arbetsgrupper ska agera när anställda fattar affärsbeslut eller ställs inför etiska dilemman. Koden innehåller riktlinjer för SCA och medarbetarna inom affärsetik, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

Mål

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

SCAs globala leveranstörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

Att välja rätt partners

Ju mer SCA växer globalt, desto viktigare blir kontrollen av lokala leverantörer och att välja ansvarstagande affärspartners. Det handlar om att identifiera riskerna och bidra till utvecklingen av leverantörernas sociala och miljömässiga prestanda.

Målet är att uppmuntra gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan i linje med SCAs globala leverantörsstandard.

Antikorruptionspolicy

SCA har nolltolerans för oetiskt affärsbeteende. Antikorruptionspolicyn fastställer vilka regler som ska tillämpas för att förhindra korruption i hela SCAs verksamhet. Ett företags rykte bygger på förtroende. Bolaget tjänar på att hantera sin verksamhet och relationer på ett ansvarsfullt sätt.

SCA tolererar inte korrupt affärsbeteende i någon form, och vi har utvecklat flera metoder för att utvärdera efterlevnaden av affärsetiken. Bland annat genomför SCAs internrevision Business Practice Reviews för att identifiera risker i det dagliga arbetet. SCAs "whistle-blower"-system erbjuder också möjligheter för alla medarbetare att konfidentiellt rapportera brott mot SCAs uppförandekod.