1. Europas största privata skogsägare

Skogen är källan till SCAs värdeskapande och bolagets skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar säkerställer tillgången till råvara av hög kvalitet. Den biologiska nettotillväxten binder även fyra miljoner ton koldioxid per år.

2. Globala trender gynnar förnybara material 

Digitalisering, globalisering och e-handel ökar efterfrågan på transportförpackningar. Ökad miljömedvetenhet och högre klimatmål gynnar SCAs massa, förpacknings- och tryckpapper samt träprodukter.

3. Effektiv och integrerad värdekedja

SCA har välinvesterade produktionsanläggningar strategiskt placerade i nära anslutning till skogsråvaran. Korta avstånd och en effektiv logistikkedja möjliggör betydande synergier mellan verksamheterna.

4. Konsekvent och trovärdigt hållbarhetsarbete 

Med nya innovationer och teknik, samt ständigt pågående effektivitetsförbättringar, reduceras SCAs miljöpåverkan. Sedan 2010 har exempelvis SCAs utsläpp av koldioxid från fossila bränslen minskats med cirka 50 procent.

5. Ett starkt varumärke

Varumärket hjälper SCA att utveckla affärer med strategiska kunder och leverantörer och är även en stor tillgång vid rekrytering. 

6. Ledande kraftlinerproducent

Med två välinvesterade kraftlinerbruk är SCA Europas största oberoende leverantör av kraftliner, färskfiberbaserat förpackningspapper. SCA är väl positionerat för att kostnadseffektivt leverera kraftliner med hög prestanda och renhet.

7. Kostnadseffektiv massaproduktion med investering i ökad kapacitet

En av de största produktionslinjerna för blekt barrsulfatmassa i världen byggs vid Östrands massafabrik. Genom utbyggnaden blir Östrand ett av de mest konkurrenskraftiga massabruken i världen, samtidigt som efterfrågan på massaved säkras i regionen för lång tid framöver. Investeringen uppgår till 7,8 miljarder SEK.

8. Moderna och effektiva sågverk 

SCAs fem sågverk är välinvesterade och har en hög automationsgrad. De tillhör de största i Europa och kompletterar stordriftsfördelar med kundnära vidareförädling av produkterna.

9. Energi, biobränslen och gröna kemikalier ger tillväxtmöjligheter

SCAs produktion av biobränslen och fjärrvärme ger koncernen en position som en av Europas största leverantörer av skogsbaserad förnybar energi. SCA utvärderar möjligheterna att utveckla biodrivmedel av sågspån, svartlut och tallolja, vilket kan skapa framtida affärsmöjligheter.

10. Kompetenta och engagerade medarbetare

Medarbetarna är SCAs viktigaste tillgång. SCA erbjuder en arbetsmiljö som attraherar, utvecklar och engagerar medarbetare i en organisation som kännetecknas av ansvar, högklassighet och respekt.