Ansökan om internt bidrag avser egenarrangerade aktiviteter ordnade av anställda inom Sundsvallsregionen och lokala arrangemang utanför Sundsvallsregionen.

Bidrag och evenemangserbjudanden skall i första hand erbjudas yrkesverksamma tillsvidareanställda och grupper av SCA-anställda i Sundsvallsregionen, västra Medelpad, Jämtland och Ångermanland.

Vid val av aktivitet ska ett varierat utbud eftersträvas för att tilltala så många som möjligt. Arrangemangen skall ha som mål att stärka sammanhållningen bland de SCA-anställda.

Egenarrangerade aktiviteter

Bidrag till egenarrangerade aktiviteter kan sökas av anställda på arbetsplatser inom Sundsvallsregionen. Bidrag kan sökas för alla anställda på arbetsstället, avdelningar, skiftlag och avverkningslag eller naturlig organisatorisk del av dessa.

Lokala arrangemang utanför Sundsvallsregionen

Bidrag till lokala arrangemang avser grupper anställda vid olika arbetsplatser som inte nås av de centrala arrangemangen arrangerade av stiftelsekansliet. Grupper anställda i västra Medelpad, Jämtland och Ångermanland kan söka bidrag. Deltagande i aktivitet skall erbjudas all personal på den aktuella arbetsplatsen/avdelningen.

Bidragets storlek

Bidraget per deltagare i en arrangerad aktivitet får i normalfallet inte överstiga 300 kr per person, år och gruppering. Bidrag till mat i samband med ett arrangemang får högst vara 100 kr. Exempelvis vid ett teaterbesök med supé kan högst 200 kr utges för teaterbiljetten och högst 100 kr för supén. Söks bidrag enbart till teaterbiljett kan bidrag utges med 300 kr. Om kostnaden är högre får den anställde själv stå för överskjutande del.

Ansökan om internt bidrag ska lämnas in i god tid, dock senast två veckor före genomförandet av aktiviteten.

Efter genomförd aktivitet ska en redovisning innehållandes en kostnadssammanställning samt en deltagarlista sammanställs. Redovisningen ska vara inskickad senast fyra veckor efter genomförd aktivitet.