Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs Pensionsstiftelse för arbetare

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension åt arbetare anställda hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA eller deras efterlevande. Med arbetare avses i dessa stadgar arbetstagare, som ej ingår i destinatärskretsen för Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA i nu gällande lydelse för sistnämnda stiftelses stadgar. Stiftelsen skall icke trygga sådan pension som arbetsgivaren är ålagd genom allmän pensionsplan.