SCA-anställda som arbetat inom SCAs Sundsvallsindustrier i minst två år och fortfarande är anställda, har möjlighet att söka bidrag för studieresor med yrkesutbildningsanknytning.

Detta gäller endast anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier som omfattas av Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, "Tunadalsfonden".

Villkor

  • Bidrag kan sökas för rese-, logi- och matkostnader hänförliga till studiebesök
  • Besöksmål/-en måste vara branschanknutna
  • Bidrag beviljas endast om resan sker på inte betald arbetstid och under förutsättning att resan inte delbetalas med medel utgivna av arbetsgivaren eller Personalstiftelserna
  • Ansökan lämnas personligen av var och en som avser att göra studiebesök

Bidragets storlek

För närvarande är bidragets storlek 7 500 kr per person.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 31 mars eller den 31 oktober. Ansökan skall inlämnas minst fyra veckor före genomförandet. Besked erhålls normalt cirka två veckor efter sista ansökningsdag.