Sociala Fondens riktlinjer för specialistvårdsbidrag omfattar bidrag till hälso- och sjukvård inom privat sjukvård. Bidrag kan erhållas för vårdinsatser som inte erbjuds i den offentliga vården eller då det är långa väntetider i den offentliga sjukvården.

Åtgärderna ska avse hälso- och sjukvård som leder till ökad arbetsförmåga, snabbare återgång till arbetet och/eller höjd/förbättrad livskvalitet.

Sociala Fonden lämnar bidrag till behandlingar inom Sverige och till sådana behandlingar som är godkända av Socialstyrelsen.

Alla anställda hos SCA och Essity i Sverige har möjlighet att söka bidrag till specialistvård. Med anställda avses tillsvidareanställda och arbetstagare med återkommande säsongsanställning.

Oavsett om ansökan avser hälso- och sjukvård eller rehabilitering ska ansökan föregås av en sedvanlig utredning hos den anställdes företagshälsovård.

Följande kategorier ska prioriteras för utredning av företagshälsovård för lämplig åtgärd:

• Anställda som identifierats vara i behov av rehabiliterings-åtgärder.
• Anställda med lång väntetid för behandling inom offentlig sjukvård.
• Anställda med behov av åtgärd som inte finns att tillgå inom den offentliga vården.

Ansökan ska tillstyrkas av den anställdes företagshälsovård, av rehabiliteringsansvarig eller närmsta chef samt företagets personalchef.

Med ansökan ska bifogas en skriftlig offert från vårdgivaren. Behandlingen får inte påbörjas innan den anställde erhållit beslut från Sociala Fonden.

Sociala Fonden kommer att låta sin förtroendeläkare uttala sig om ärendet innan beslut fattas.

Kostnader

Respektive arbetsgivarbolag står för kostnader som uppkommer i företagshälsovården med anledning av remittering till specialistvård.

Vårdgivaren ska fakturera Sociala fonden kostnaderna för specialistvården eller rehabiliteringen, dock max bidragsdelen.

Sociala Fonden ersätter den anställdes utlägg för reskostnader till och från behandling motsvarande kostnaden för resa med billigaste färdmedel.

Skattepliktig eller skattefri förmån

Bidrag för hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån och den anställde som beviljas bidrag kommer att erhålla en kontrolluppgift efter årets slut. Skatten på förmånen regleras i samband med att den slutliga skatten fastställs av Skatteverket.

Bidrag för rehabilitering är liksom företagshälsovård och förebyggande behandling skattefri.

Specialistvårdsbidrag kan lämnas för inköp av tekniska hjälpmedel som behövs på grund av skada, sjukdom eller handikapp och som förbättrar den anställdes förutsättningar för att utföra sitt arbete. För specialistvårdsbidrag för inköp av tekniska hjälpmedel bedöms skatteplikt/skattefrihet individuellt från fall till fall.

Begränsningar och egenavgifter

Specialistvårdsbidraget begränsas till max två prisbasbelopp per person och treårsperiod.

Specialistvårdsbidrag till synfelsoperationer begränsas till 50 % av kostnaden för ingreppet, dock högst 50 % av ett prisbasbelopp.

Specialistvårdsbidrag för tekniska hjälpmedel begränsas till max ett prisbasbelopp per person och treårsperiod.

För alla typer av specialistvårdsbidrag betalar den anställde en egenavgift på 2 000 kronor. Avgiften faktureras från Sociala Fonden i efterskott.