Bidrag kan sökas från Sociala Fonden till rehabiliterande åtgärder inom privat sjukvård. Bidrag kan lämnas i de fall då väntetider i den offentliga sjukvården innebär onödigt lång sjukskrivning och återgång i arbete försvåras.

Riktlinjer för remittering till specialistvård med bidrag från SCA och Essitys Sociala Fond, fastställda av styrelsen 2010-05-31. Utnyttjande av bidrag från Sociala Fonden skall enbart ses som ett komplement till redan tillgängliga möjligheter, som t ex Svenska Re och Marbella-anläggningen.

Sociala Fonden lämnar bidrag till behandlingar inom Sverige och till sådana behandlingar som är etablerade inom det ordinarie sjukvårdssystemet (av Socialstyrelsen godkända metoder).

Åtgärderna skall vara av karaktären organmedicinska och/eller psykosomatiska, samt avse sjukvård som leder till ökad arbetsförmåga, återgång till arbetet och/eller höjd/förbättrad livskvalitet.

Alla anställda i SCA och Essity i Sverige har möjlighet att söka bidrag till specialistvård.

Kriterier

Följande kategorier skall prioriteras för utredning av företagshälsovård för lämplig åtgärd.

  • Anställda som i detta projekts förundersökning identifierats vara i behov av rehabiliteringsåtgärder.
  • Anställda med lång väntetid för åtgärd inom offentlig sjukvård.
  • Anställda med behov av åtgärd som ej finns att tillgå inom den offentliga vården.

Ansökan om bidrag för specialistvård skall alltid föregås av sedvanlig rehabiliteringsutredning enligt Arbetsmiljölagen. Eventuella behov av speciella åtgärder skall alltid utredas, vare sig de leder till ansökan om bidrag från Sociala Fonden eller löses lokalt.

För att uppnå en enhetlig handläggning, hänskjuts remittering till specialistvård till de företagsläkare som respektive affärsgrupps personalchef särskilt utsett för dessa frågor. Meddelande om vilka läkare som är berättigade att tillstyrka ansökan om specialistvård med bidrag från Sociala Fonden, skall göras till Sociala Fonden av respektive affärsgrupp.

För ansökan krävs också att företagets rehabiliteringsgrupp, eller då sådan inte finns, närmaste chef/rehabiliteringsansvarig och facklig företrädare, bedömer att behov av särskild vårdåtgärd föreligger. Ansökan om bidrag skall tillstyrkas/avstyrkas av affärsgruppens personalchef.

Samtliga ansökningar, även sådana som av någon part inte tillstyrkts, skall tillställas Sociala Fonden.

Respektive arebetsgivare står för kostnader som uppkommer i företagshälsovården med anledning av remittering till specialistvård.

Sociala Fonden står för externa kostnader i samband med specialistvård.

Den anställde betalar en egenavgift/självrisk på 2 000 kr.