SCA är en av Sveriges största pelletstillverkare. SCAs värmepellets Bionorr finns som 6 och 8 mm, förpackad i småsäck 16 kg på pall (832 kg) eller i storsäck 600 kg. I stora delar av Sverige levereras också pellets i lösvikt - med bulkbil. För djurhållning tillverkas Stallpellets som strö.

Bionorrs tillverkning finns på tre orter:

Härnösand:

  • Produktionskapacitet: 180 000 ton
  • Anställda i produktionen: 20
  • Råvara är sågspån från gran och tall som levereras, till största delen, från SCAs sågverk Tunadal och Bollsta. Här tillverkas både 6 och 8 mm pellets träpellets för energiproduktion.

Stugun:

  • Produktionskapacitet: 20 000 ton
  • Anställda i produktionen: 5
  • Råvaran består i huvudsak av kutterspån och torrflis. Här tillverkas både 8 mm träpellets för energiproduktion och stallpellets för djurhållning.

Luleå:

  • Pelletsfabriken i Luleå ägs gemensamt av Luleå Energi (91%) och SCA Energy AB (9%)
  • Produktionskapacitet: 100 000 ton
  • Anställda 13
  • Den 6 och 8 mm's pellets som tillverkas i Luleå säljs i SCAs varumärke och SCA Energy sköter all försäljning och marknadsföring. Råvaran är tall- och granspån.

Levererans

SCAs Träpelletse innehåller inga tillsatser eller bindemedel och levereras med bulkbil, lastbil och båt, till stora värmeverk, mindre och medelstora fastigheter, villakunder, stall och butiker.

Produktion

Från tall- och granspån - till hårda bitar koncentrerad bioenergi;

Sågspån transporteras från bland annat SCAs lokala sågverk till pelletsfabrikerna. Traktorer stackar ihop sågspånet och matar kontinuerligt fabrikens inlastning. Spånet fortsätter in i en kvarn där det mals till ett fint pulver samtidigt som heta rökgaser tillförs för att torka materialet. Det torkade och finmalda pulvret pressas genom hålmatriser och förvandlas till pellets. När pelletsen tryckts fram genom matrisen är den cirka hundra grader varm. Därefter kyls den ner till lämplig lagringstemperatur. Efter lagring sållas pelletsen och levereras till kund.

Miljöfakta

SCAs värmepellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Pelletsen tillverkas av FSC-certifierat spån. All konsumentpellets är märkt med Bra Miljöval. SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus.

Pelletsfabriken i Härnösand är certifierade i miljöledningssystem ISO 14001 och energiledningssystem ISO 50001.

Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Ett inhemskt, förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp och inte tillför ny koldioxid till atmosfären.

SCAs pellets är dessutom klimatsmart, eftersom produktionen sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken i Härnösand drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används i Härnösands och Stugun kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. I l Luleå är pelletsfabriken hopkopplad med SSAB och i torkningsprocessen används en del av SSABs lokala energiöverskott, vilket innebär att pelletstillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan.

Från pelletsfabriken i Härnösand levereras också restvärme till fjärrvärmenätet.

Alla pelletstransporter optimeras med syftet att minimera miljöpåverkan.

 

Besökare

Ta telefonkontakt med din värd när du anländer till pelletsfabriken, helst innan du lämnar parkeringen. Alla besökare som vistas i produktionslokaler och/eller på fabriksområdet förses med hjälm och reflexväst. Värden ansvarar även för att informera om de risker som finns.

Entreprenörer

Varselkläder och hjälm är obligatoriskt i fabrikslokaler och på fabriksområdet. Registering av närvaro på sker i kontrollrummet.