Vid Ortvikens industriplats hanteras ett flertal kemikalier, varav en del är brandfarliga eller skadliga för vattenlevande organismer. Säkerheten kring kemikalierna är mycket högt prioriterad och vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetssystem för att förebygga olyckor.

Trots detta kan det inträffa olyckshändelser som kan påverka människor inom fabriksområdet samt de som bor i omgivningarna kring Ortviken.

ALARMERING RING 224 internt, från en extern mobil 060-19 42 24.
Den som larmar skall vara beredd att svara på portvaktens frågor. Portvakten larmar sedan SOS Alarm och Ortvikens egen interna insatsgrupp.

Om en olycka inträffar

Vid samhällsstörningar, t ex en större olycka på Ortviken, öppnar räddningstjänsten en informationscentral dit du kan ringa om du vill ha mer information. Telefonnumret dit är 060-61 44 44.

Ortvikens fabrikslarm

Om en olyckshändelse skulle inträffa på Ortviken kommer personer som befinner sig inom fabriksområdet att varnas via ett tyfonlarm som ljuder över fabriken. Larmet kan även höras i fabrikens närområde. Larmet innebär att alla som rör sig inom fabriksområdet ska gå inomhus till särskilda uppsamlingsplatser. Fabrikslarmet provas första onsdagen i varje månad, klockan 14.00.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA-signal

Om en olyckshändelse på Ortviken är så pass allvarlig att de som bor i omgivningen utanför fabriken drabbas, så används varningssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten", den sk VMA-signalen. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV, på SVT-text sidan 599. VMA-signalen består av 7 sekunder ton och 14 sekunder paus som upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder signalen "Faran över" som består av en 30-40 sekunder lång signal. VMA-signalen och "Faran över" provas första helgfria måndagen i varje kvartal, kl. 15.00.

Systematiska riskbedömningar

Riskbedömningar utförs på ett systematiskt sätt och hela anläggningens verksamhet har utretts vad gäller risker för kemikalieutsläpp, brand och explosion. Analysen visar att nästan alla eventuella skador begränsas till industriområdet och inte påverkar allmänheten. Det som skulle kunna påverka närmiljön och närboende är om en större brand skulle inträffa inom industriområdet, med kraftig rökutveckling och utsläpp av släckvatten som följd.

Farliga ämnen - kemikalier

Vid Ortvikens anläggning hanteras ett flertal kemikalier. En del av dem är brandfarliga eller skadliga för vattenlevande organismer.

Gasol, mycket brandfarlig syrgas, som i sig inte är farligt men kan orsaka snabba brandförlopp. Råterpentin, brandfarlig och skadlig för vattenlevande organismer. Eldningsoljor och diesel, skadliga för vattenlevande organismer. Acetylen, brandfarlig.

Så säger lagstiftningen

Svensk lagstiftning avseende åtgärder för att förhindra stora kemikalieolyckor baseras på det så kallade "Seveso II-direktivet" som antagits av Europeiska Unionens Råd.

Direktivet har lagfästs i svensk lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Ortviken omfattas av denna lagstiftning.

Enligt direktivet ska allmänheten som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka.

Det finns två kravnivåer enligt direktivet. Verksamheten vid Ortviken omfattas av den högre kravnivån och en säkerhetsrapport har därmed sänts in till berörda myndigheter. Säkerhetsrapporten bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för verksamheten inom fabriksområdet.

Som verksamhetsutövare är SCA skyldigt att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Vid en kemikalieolycka är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och även för miljön. Företaget är även skyldigt att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Räddningsstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra bränder och andra olyckor och följderna av dessa. Räddningstjänsten har också hög prioritet på det förebyggande arbetet, vilket handlar om att minska riskerna i samhället och samtidigt förhindra nya olyckor.

Räddningstjänstens arbetssätt kan förklaras i fem steg:

  1. Förhindra olyckor
  2. Skadebegränsande åtgärder
  3. Förbereda räddningsinsats
  4. Genomföra räddningsinsats
  5. Uppföljning efter insatser