Här har vi samlat information för entreprenörer vid Ortvikens industriplats om allmänna skyddsregler och vad som gäller i händelse av olycka eller utsläpp. Här finner du även praktisk information som exempelvis inpassering och parkeringsmöjligheter.

Vi vill att du ska känna dig trygg på Ortvikens industriplats. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

Knappast någon arbetsplats kan göras helt säker, men genom att planera arbetet och inventera och förebygga riskerna så kan du som jobbar här bidra till en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö för dig själv, dina medarbetare och besökare på Ortviken.

Allmänna regler

Fordon

Parkering av fordon sker normalt utanför det inhägnade fabriksområdet. Särskilt inpasseringstillstånd och parkeringstillstånd krävs för att parkera inne på området. Parkering endast på markerad P-plats. Vägtrafikkungörelsen gäller inom fabriksområdet. Generellt är högsta tillåtna hastighet 30 km/h.

Gångbanor

Markerade gångbanor finns utomhus. Dessa ska användas av gående.

Avspärrningar

Avspärrningar ska respekteras. Brist på avspärrning ska omedelbart rapporteras till avdelningsansvarig eller kontaktperson.

Ställningar

Endast personal från Ortvikens inhyrda ställningsbolag får bygga ställning. Ställningen måste vara besiktad och godkänd (vit skylt) för att få beträdas. Det är inte tillåtet att ändra på uppsatt byggställning.

Fotografering

Fotoförbud gäller generellt inom hela fabriksområdet om du inte fått särskilt tillstånd. Tillstånd ges av din kontaktperson.

Hamnområdet

Då fartyg ligger i hamn för lossning råder strikt besöksförbud för obehöriga i hamnområdet. Lossningspersonal bevakar området och avhyser personer utan tillstånd.

Vedplan

All obehörig gång- och fordonstrafik på Ortvikens vedplan är förbjuden.

Vattenreningen

Vid arbete i avloppsvattenreningsanläggningen ska andningsskydd med P3-filter användas där risk för stänk kan förekomma. Då legionella kan förekomma får gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte vistas i dessa områden. Din kontaktperson upplyser om vilka områden det gäller.

Försäkringar

Det åligger leverantören att till betryggande belopp teckna och vidmakthålla försäkringsskydd för sina åtaganden hos SCA.

Ansvarsförsäkring ska minst omfatta leverantörens skadeståndsskyldighet enligt lag och eventuella avtal. Försäkringsvillkoret ska innefatta allmänt ansvar, produktansvar, omhändertagen egendom och miljöansvar.

Inpassering

 • Anmälningsplikt. Alla besökare och entreprenörer ska anmäla sig i portvakten. Där får du ditt passerkort eller, om du är besökare, din besöksbricka, skyddshjälm och signalväst.
 • Inpassering av person och fordon. För att få tillträde till Ortviken krävs passerkort (entreprenörer) eller besöksbricka (besökare). Om du måste ta in ditt fordon behövs också ett bilpass. Din kontaktperson tar i förväg hand om dina uppgifter i en föranmälan så att passerkort/besöksbricka är färdigt med rätt giltighetstid när du kommer.
 • Ditt passerkort och eventuellt bilpass kvitterar du ut i portvakten när du anländer och återlämnar när ditt uppdrag är avslutat.
 • Det är viktigt att du meddelar kontaktperson/arbetsledare om du lämnar området, även om det bara är tillfälligt.
 • Registrering på kortläsare ska alltid göras när du går in eller ut från fabriksområdet.

IT, nätverk och datorer

Reglerna i företagets IT-policy ska följas. Bland annat gäller att all inkoppling och alla inställningar, utan undantag, av persondatorer eller annan utrustning på SCAs nätverk i förväg ska ha godkänts av IT-avdelningen.

Endast programvaror som godkänts av IT-avdelningen får användas.

Kontaktpersonens roll

Till kontaktperson utses normalt den person som beställer ett arbete som ska utföras av en entreprenör.

Det är kontaktpersonen som ansvarar för samordningen med övriga arbeten som pågår inom verksamheten som kan påverka det beställda uppdraget.

Information Kontaktpersonen lämnar information om särskilda risker på avdelningen, hur brandskyddet fungerar och regler för införsel, lossning och lagring av kemikalier och för avfallshantering. Vänd dig till kontaktpersonen om du har frågor kring områden med explosiv atmosfär eller EX-klassning.

Praktiska frågor

Du ska alltid vända dig till din kontaktperson med praktiska frågor kring ditt uppdrag på Ortviken.

Tillstånd

Kontaktpersonen ansvarar för och hjälper dig också med de nödvändiga tillstånd och kontroller som krävs för att du ska kunna arbeta och besöka Ortviken på ett säkert sätt.

Larm

Vid behov av räddningstjänst och/eller ambulans, ska portvakten larmas, 060-19 42 24. Portvakten sköter därefter ytterligare kontakter och larmning.

Berätta varifrån du ringer, vem du är och vad som hänt.

Beslut om eventuell utrymning av lokal eller riskområde fattas av produktionsingenjören och räddningstjänstens räddningsledare. Det är viktigt att du vid utrymning vet hur du hittar ut och vart din återsamlingsplats finns. Vid order om utrymning, bege dig direkt till anvisad återsamlingsplats och ta där kontakt med din chef/kontaktman.

Mässen

SCA önskar dig varmt välkommen till Mässen.

Lunchtider 9.00-15.00
Stoppdagar 9.00-16.00

Säkerhetsinformation

 • Hjälm och varselplagg och ögonskydd (skyddsglasögon eller visir) ska bäras på fabriksområdet och i produktionslokalerna.
 • Skyddsskor är obligatoriska i samtliga produktionslokaler. Undantag görs för våra besökare vid guidade visningar.
 • Hörselskydd ska användas där ljudnivån är hög (skyltat).
 • Rökförbud råder generellt, undantag på markerade rökplatser utomhus.
 • Alkohol och droger är förbjudna på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att komma till arbetsplatsen alkohol- eller narkotikapåverkad. Drogtester förekommer.
 • Mobiltelefoner är tillåtna inom området, med undantag av zonklassade ATEX-områden där det är förbjudet att använda mobiltelefoner (EX-klassade telefoner får användas). Mobiltelefoner används också med viss försiktighet i närheten av manöverskåp, elektronisk utrustning som givare, vakter med mera.
 • Strålkällor finns installerade för mätningar. Respektera särskilda skyltar och avställningsinstruktioner.
 • Zonklassade områden där explosiv atmosfär kan uppstå. Besökare får inte vistas inom dessa områden utan tillstånd.
 • Transporter med truckar eller andra fordon förekommer inom industriområdet och även inne i fabrikslokalerna. Var uppmärksam på detta och tänk på att föraren ofta har begränsad sikt.
 • Markerade gångbanor finns både utomhus och inne i fabriken. Dessa ska användas av gående.
 • Avspärrningar ska respekteras. Brist på avspärrning ska omedelbart rapporteras till avdelningsansvarig eller kontaktperson.
 • I vissa lokaler finns gaslarm installerade som ska varna vid eventuellt läckage. Vid larm (rött/rött växlande blixtljus och ljudsignal med stigande fallande ton) ska lokalen omgående utrymmas.
 • Utrymningsvägar vid brand, gas eller annan fara är markerade med utrymningssymbol.
 • Inom fabriksområdet finns en depå för AGA-gas där entreprenörer kan ta ut/byta sina gasflaskor. Om gasflaska som lämnats ut från denna depå ska föras från området ska alltid transporthandlingar utfärdade av SCA medfölja i fordonet.
 • Fotoförbud gäller generellt inom hela fabriksområdet om du inte fått särskilt tillstånd. Tillståndet kan endast ges av produktionsdirektören eller dennes ersättare.

Säkerhetsrutiner

Riskinventering på arbetsorder

Innan du påbörjar ditt uppdrag ska en skriftlig riskinventering göras på det arbete som ska utföras.

Riskinventeringen görs på särskild blankett tillsammans med Ortvikens kontaktperson eller av denne anvisad person.

Kemikalier

Alla kemikalier som ska användas inom industriområdet måste först anmälas till och godkännas av kemikaliegruppen.

Ordning & Reda

För att förebygga att skada eller brand uppstår är det viktigt att det råder god ordning på arbetsplatsen. Avfall, materialrester, emballage och annat brännbart ska snarast föras bort. Spill av olja eller kemikalier ska omgående saneras. Entreprenörer är skyldiga att svara för städning och rengöring efter de arbetsmoment som uppdraget omfattar.

Källsortering av avfall

I de uppmärkta kärlen ska avfall lämnas enligt följande:

 • Brännbart: plast, frigolit, smutsigt papper, träbitar, tjärpapp etc
 • Returpapper: rent papper, kartong och tidningar
 • Metall: aluminium, kabelskrot, elmotorer
 • Metallskrot vitt = rostfritt, syrafastMetallskrot svart = järnskrot och övrig metall
 • Osorterat industriavfall: isolering, glas, betong, tegel och dylikt
 • Elektronikskrot och farligt avfall, som batterier och lösningsmedel, lämnas vid förrådet.

Säkerhetsutbildning - SSG Entré

Innan du som entreprenör får utföra arbete självständigt på fabriksområdet måste du ha genomgått den webbaserade säkerhetsutbildningen ENTRÉ som tillhandahålls av SSG.

Utbildningen har både en generell del och en del som är lokalt anpassad för de särskilda risker och regler som gäller på Ortviken.

Mer information om utbildningen kan du få via kontaktpersoner och SSGs webbsida.

Tillbud och olycksfall

Alla tillbud och olycksfall ska rapporteras till din kontaktperson och läggas in i SCA Ortvikens system för rapportering av tillbud.

Nödduschar

Nödduschar finns utplacerade på många platser runt om i fabriken. Vissa nöd-duschar är larmade. Ta reda på var närmaste nöddusch finns innan du påbörjar ditt arbete.

Hjärt- och lungräddning

Vid hjärtstillestånd måste hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas omgående. Vid larmande uppge hjärtstillestånd. Defibrillator finns och hanteras av produktionsingenjör och insatsstyrka.

Kemikalieutsläpp

I händelse av kemikalieutsläpp till mark, vatten eller luft ska detta omedelbart meddelas din kontaktperson.

Tillstånd

Heta arbeten

Tillstånd för Heta arbeten krävs inom hela fabriksområdet. Du måste också ha ett SBF-certifikat för att få utföra sådana arbeten.

Arbeten i slutna utrymmen

För att arbeta i trånga/slutna utrymmen krävs en skriftlig gasfrihetsförklaring. Din kontaktperson ansvarar för att en sådan genomförs.

Rutin: Arbetstillstånd vid arbete i trånga eller slutna utrymmen, gasfrihetsförklaring.

Bryt och Lås

All manövrering och avställning av maskin- eller anläggningsdel ska alltid utföras av Ortvikens personal. Detta sker enligt vår rutin Bryt & Lås/Säkra stopp.

Du får inte påbörja arbete på en anläggningsdel, utan att ha fått klartecken från din kontaktperson. Försäkra dig själv om att brytning/avställning är gjord genom att exempelvis kontrollera att säkerhetsbrytare eller ventiler är låsta.

Truck och travers m m

För att få köra truck, travers, bomlift eller arbetsplattform krävs utbildningsbevis och skriftligt körtillstånd från din arbetsgivare. Detta skall uppvisas för din kontaktperson på Ortviken som därefter kan ge dig tillstånd till att använda utrustningen.