SCA Obbola AB planerar att öka produktionen från dagens tillståndsgivna 500 000 ton liner per år till totalt 850 000 ton liner per år. För detta ändamål planeras nybyggnation av en pappersmaskin, stängning av en befintlig pappersmaskin och kompletteringar samt uppgraderingar av anläggningarna för sulfatmassa och returfiber.

De planerade ändringarna är förenliga med gällande detaljplan. Produktionsökningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. SCA Obbola AB kommer att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till produktionsökningen hos Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Inför upprättande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning inbjuder SCA Obbola till samrådsmöte

Plats: SCA Obbola AB, Linjevägen 33, Obbola
Tid: Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 18.00

Närmare uppgifter om produktionsökningen, övriga planerade åtgärder och den planerade ändringens miljökonsekvenser finns i ett samrådsunderlag som hålls tillgängligt här och i receptionen hos SCA Obbola AB, Linjevägen 33, Obbola. Underlaget kan också beställas hos

Nils Gilenstam, SCA Obbola AB, tel 090-70 43 10 eller via e-post: nils.gilenstam@sca.com.

Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter vid samrådsmötet. Skriftliga synpunkter kan lämnas senast den 12 april 2018 till

Nils Gilenstam SCA Obbola AB, 913 80 Obbola eller på e-postadressen ovan.

Vid eventuella frågor, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, SCA 060-19 34 98
Per Strand, Fabrikschef, SCA Obbola, tel 090-15 42 99
Nils Gilenstam, Miljö och processingenjör SCA Obbola, tel 090-70 43 10.

Publicerad 2018-03-07