SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

Ökat värde från varje träd

Kring den växande skogstillgången har SCA byggt en välinvesterad och effektiv värdekedja, som maximerar värdet av varje träd. Genom ökad förädling, ökad resurseffektivitet och fortsatt utveckling av den integrerade värdekedjan skapar SCA lönsam och hållbar tillväxt. SCAs investeringar bidrar till att stärka den integrerade värdekedjan och uppnå en god avkastning samtidigt som bolaget behåller en stabil balansräkning.

Växande skogstillgång

Skogen som tillgång ger en stabil lönsamhet och värdetillväxt. Genom ett aktivt och hållbart skogsbruk maximeras tillväxten i skogen. Tillväxten i skogen uppgår till cirka 4 procent. SCA avverkar idag endast cirka 60 procent av tillväxten, vilket ökar virkestillgången och kassaflödet i framtiden.

1. Skog: källan till värdeskapande

Skogen är källan till SCAs värdeskapande och utgör grunden till en hållbar försörjning av förnybar råvara. Hög nettotillväxt ger mer virke i framtiden och ett ökande kassaflöde. SCAs strategi är att genom ett aktivt och hållbart skogsbruk.

2. Trä: framåt i värdekedjan

Den mest värdefulla delen av trädet blir sågtimmer. Genom en effektiv sågverksrörelse används så mycket som möjligt av trädet för att tillverka sågade trävaror. Med fokus på vidareförädlade produkter till industrin och byggvaruhandeln säkras värdet.

3. Massa: fördubbla kapacitet med fortsatt tillväxtpotential

SCA har investerat nästan 8 miljarder SEK i fördubblad massaproduktion för att möta en växande efterfrågan och bli ledande när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet, miljöprestanda och konkurrenskraft. Fokus under 2019 är att trimma fabriken mot fullt kapacitetsutnyttjande och högsta kvalitet. En stark marknad och gynnsamma trender skapar förutsättningar för.

4. Papper: potentiell kraflinerexpansion

Marknaden för kraftliner – papper för transportförpackningar – fortsätter att växa. En global stark ekonomi, en växande e-handeln, omställningen från plastförpackningar till förnybara material och en stark industriell utveckling driver efterfrågan på transportförpackningar. SCA genomför ett förprojekt för att utvärdera en potentiell expansion.

5. Förnybar energi: nästa värdeskapare

SCAs skogstillgångar och industriverksamheter ger bolaget goda möjligheter att utveckla nya affärer inom området förnybar energi, där biprodukter från skogen och SCAs industrier utgör
råvaran. SCA bedriver ett intensivt utvecklingsarbete inom områdena biobränslen, gröna kemikalier och vindkraft, samt utvecklar olika former av partnerskap inom dessa områden.

Stark projektportfölj driver lönsam tillväxt

Ökad miljömedvetenhet och omställningen till förnybara produkter gynnar SCA. Bolaget utvärderar ett antal projekt med goda marknadsutsikter. SCAs projektportfölj inkluderar potentiell expansion av kraftliner och massa. Vindkraftsprojekt ökar avkastningen på skogsmarken. Projekt för produktion av biodrivmedel möjliggör förädling av biprodukter från skogen och industrin till högvärdiga energiprodukter.