SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

Syfte

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid.

Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk,

resurseffektivitet och förnybara produkter.

Kärnvärden

Ansvar
Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

Högklassighet
Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Respekt
Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas - som människor och som företag.

Vår berättelse

Vår unika tillgång är ett par millimeter lång, en bråkdel av en millimeter bred och ansvarsfullt skött så räcker den för evigt – träfibern.

​Som Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog, känner vi ett stort ansvar för människor och natur. Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser - och naturligtvis virke - i framtiden som idag.

Varje del av trädet tas tillvara, både från våra egna skogar och de träd vi köper från andra skogsägare. Den ena produktens restprodukt blir råvara i nästa. Från våra anläggningar går en ekonomisk pulsåder ut till våra kunder runtom i världen.

När 8 miljarder människor ska leva väl tillsammans på jorden måste förnybara resurser ersätta ändliga. Vårt innovationsarbete, och roll som skogsbolag, kan förändra framtiden på ett omvälvande och revolutionerande vis, på riktigt.

Kanske är det vårt norrländska arv som sätter prägel på hur vi tar oss an att hitta morgondagens lösningar. Uthålligt, envist och metodiskt strävar vi ständigt efter detaljerna som kan göra stor skillnad. Vi har skapat ett ledande skogsindustriellt ekosystem med produkter och tjänster som gör våra kunder ännu mer uppskattade av sina kunder.

Och det är vårt – alla medarbetares – gemensamma engagemang som skapar resultaten. Tillsammans följer vi vår övertygelse om skogens värde för en hållbar framtid för alla. När skogen växer, växer vi.

Spruce seedlings at SCA Skog AB, NorrPlant, Bogrundet Plant Nursery.

En integrerad och välinvesterad industri

SCA grundades 1929 som ett skogs- och skogsindustribolag. Efter många år av framgångsrik expansion, både geografiskt och till nya verksamhetsområden, renodlades verksamheten under 2017 genom utdelningen av hygienverksamheten till SCAs aktieägare.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. SCAs affärsmodell är att uthålligt skapa högsta möjliga värde av, ur och kring denna unika resurs.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, varav 2,0 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Kring denna resurs har SCA byggt en integrerad och välinvesterad industri som tar vara på hela trädet. Av råvaran utvecklar SCA produkter för kunder världen över med höga krav på kvalitet, leveranstrygghet, service och hållbarhet.


Lönsam tillväxtstrategi

Växande skogstillgångar

Skog – källan till värdeskapande

Ökat värde från varje träd

Papper – expansion av Kraftliner

Massa – starta en investering på 7,8 miljarder kronor

Förnybar energi – nästa värdeskapare

Trä –  flyttar sig framåt i värdekedjan

Sommaräng i juli, Summer meadow in July. Vi har rättigheter tom 20191231

Styrkor och konkurrensfördelar

Europas största privata skogsägare

Skogen är källan till SCAs värdeskapande och bolagets skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar säkerställer
tillgången till råvara av hög kvalitet. Den biologiska nettotillväxten binder även fyra miljoner ton koldioxid
per år.

 

Globala trender gynnar förnybara material
Digitalisering, globalisering och e-handel ökar efterfrågan på transportförpackningar. Ökad miljömedvetenhet
och högre klimatmål gynnar SCAs massa, förpacknings- och tryckpapper samt träprodukter.

 

Effektiv och integrerad värdekedja
SCA har välinvesterade produktionsanläggningar strategiskt placerade i nära anslutning till skogsråvaran.
Korta avstånd och en effektiv logistikkedja möjliggör betydande synergier mellan verksamheterna.

 

Konsekvent och trovärdigt hållbarhetsarbete
Med nya innovationer och teknik, samt ständigt pågående effektivitetsförbättringar, reduceras SCAs miljöpåverkan. Sedan 2010 har exempelvis SCAs utsläpp av koldioxid från fossila bränslen minskats med cirka 50 procent.

 

Ett starkt varumärke
Varumärket hjälper SCA att utveckla affärer med strategiska kunder och leverantörer och är även en
stor tillgång vid rekrytering.

 

Ledande kraftlinerproducent
Med två välinvesterade kraftlinerbruk är SCA Europas största oberoende leverantör av kraftliner, färskfiberbaserat förpackningspapper. SCA är väl positionerat för att kostnadseffektivt leverera kraftliner med hög prestanda och renhet.

 

Kostnadseffektiv massaproduktion med investering i ökad kapacitet
En av de största produktionslinjerna för blekt barrsulfatmassa i världen byggs vid Östrands massafabrik. Genom utbyggnaden blir Östrand ett av de mest konkurrenskraftiga massabruken i världen, samtidigt som efterfrågan på massaved säkras i regionen för lång tid framöver. Investeringen uppgår till 7,8 miljarder SEK.

 

Moderna och effektiva sågverk
SCAs fem sågverk är välinvesterade och har en hög automationsgrad. De tillhör de största i Europa och
kompletterar stordriftsfördelar med kundnära vidareförädling av produkterna.

 

Energi, biobränslen och gröna kemikalier ger tillväxtmöjligheter
SCAs produktion av biobränslen och fjärrvärme ger koncernen en position som en av Europas största
leverantörer av skogsbaserad förnybar energi. SCA utvärderar möjligheterna att utveckla biodrivmedel av
sågspån, svartlut och tallolja, vilket kan skapa framtida affärsmöjligheter.

 

Kompetenta och engagerade medarbetare
Medarbetarna är SCAs viktigaste tillgång. SCA erbjuder en arbetsmiljö som attraherar, utvecklar och engagerar medarbetare i en organisation som kännetecknas av ansvar, högklassighet och respekt.