Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. Vi vidtager åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners vi använder oss av.

Information om integritetsskydd

I denna informationstext beskriver vi hur och varför SCA behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Introduktion

En personuppgift är information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det betyder att en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av exempelvis ett namn, personnummer, identifieringsnummer, lokaliseringsuppgift eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska identitet.

Personuppgiftsansvarig

Koncernen SCA är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar oavsett i vilken verksamhet just dina personuppgifter behandlas.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ingår ett avtal eller att vi påbörjar en affärsrelation. Vi samlar också in personuppgifter som du registrerade lämnar till oss löpande under affärsrelationen. Personuppgifter kan också genereras löpande under vår affärsrelation som ett resultat av dina aktiviteter eller rättsliga förpliktelser som åligger oss som företag.

Exempel på personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen men i stort sett samtliga behandlingar omfattar kontaktuppgifter av olika slag, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och adress. I de fall du är vår avtalspart behandlas även uppgifter för att upprätthålla vår affärsrelation och uppgifter för inköp, försäljning, marknadsföring och bokföring.

Ändamål, rättslig grund och gallring

Med stöd av avtal, vårt berättigade intresse samt för att fullfölja de rättsliga förpliktelser som vi är ålagda som företag kan vi behandla dina personuppgifter för att upprätta och förvalta vår affärsrelation.

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid du har en aktiv affärsrelation med oss och därefter den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. För vissa personuppgiftsbehandlingar raderas informationen en kort tid efter det att vår affärsrelation upphört medan det för andra behandlingar sparas personuppgifter under en längre tid, exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas personuppgifterna på ett säkert sätt.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare vi delar personuppgifter med eller som vi kan komma att dela personuppgifter med är framförallt tjänsteleverantörer. För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som är ålagda oss som företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till organisationen. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med oss och enligt de specifika instruktioner som de får i samband med att ett sådant avtal tecknas. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta de registrerades personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Skydd av dina personuppgifter

SCA genomför riskanalyser av alla personuppgiftsbehandlingar och utifrån resultatet av dem tillämpas för varje specifik behandling lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Gemensamt för alla lagringsytor och system som innehåller personuppgifter är obligatorisk behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och tydliga informationsägare för att säkerställa skydd mot obehörig åtkomst, förändring eller radering.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till information om behandlingen av dina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan med stöd av dataskyddförordningen. Du har rätt att, om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig begära att uppgiften ska rättas. Du har rätt att när som helst motsätta dig personuppgiftsbehandlingar om du anser inte har stöd av en rättslig grund eller som inte är förenliga med det ursprungliga ändamålet. Du har också rätt att under denna tid få din personuppgiftsbehandling begränsad.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Denna rätt omfattar personuppgifter du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa rättsliga grunder, till exempel avtal.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

En förfrågan från datasubjekt gällande personuppgifter skickas till dataskyddsansvarig och förvaltningsgruppen för dataskydd via e-post gdpr@sca.com.